چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

استاندارکردستان تاکید کرد:

سال آیندە تلاش مدیران برای جذب اعتبارت باید چند برابر باشد

استاندار کردستان بە مدیران تاکید کرد کە باید همت و تلاششان را در سال آیندە برای جذب بیشتر اعتبارات چند برابر کنند.
سال آیندە تلاش مدیران برای جذب اعتبارت باید چند برابر باشد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه پیگیری وضعیت اعتباری پروژه های استان کردستان در بودجه سال ۹۹ با تبریک پیشاپیش هفته وحدت گفت: سال گذشته پیگیری های مناسبی برای جذب اعتبارات در بخش های مختلف صورت گرفت به نحوی کە بیشترین وقت در سازمان برنامه و بودجه برای تعین تکلیف و تخصیص اعتبار پروژه ها صرف شد.
وی تاکید کرد: در سال آینده مدیران باید تلاش خود را چند برابر کنند و از وزرای مربوطه وقت بگیرند و پروژه های خاص و اولویت دار را پیگیری و به سرانجام برسانند.
مرادنیا ادامه داد:تعداد زیادی پروژه در سطح کشور پراکنده است و کسی در مرکز برای پروژه های استان دل نمی سوزاند، لذا لازم است که ما خود با جدیت پیگیر این امر باشیم.
استاندار کردستان با بیان اینکە تعداد زیادی پروژە بلاتکلیف دراستان وجود دارد کە برای آنها هزینە زیادی شدە است و با صرف مقدار اعتبار دیگری بە بهرە برداری می رسند، افزود: این طرح‌ها می توانند برای استان اشتغال و درآمد در پی داشتە باشند و حیف است کە پروژە هایی از این دست همچنان بلاتکلیف بمانند.
مرادنیا اضافە کرد: در سفر آتی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور بە کردستان تلاش خواهیم کرد کە اعتبارات قابل توجهی برای اتمام برخی پروژەهای نیمە تمام و مهم دریافت کنیم.

بازدید [ 217170 ]
برچسب ها