یک شنبه 27 مرداد سال 1398

اخبار

سرمایەگذاران نیاز بە تشویق و حمایت دارند

استاندار کردستان سرمایە گذارانی را کە بە کردستان می آیند را نیازمند تشویق و حمایت همە جانبە دانست.
سرمایەگذاران نیاز بە تشویق و حمایت دارند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە رفع موانع و مشکلات شرکت فولادگستر الماس گفت: کسانی کە در کردستان سرمایە گذاری می کنند باید حمایت شوند تا در آیندە سرمایەگذاری های جدید انجام دهند.

وی نهایت همکاری از جانب دستگاەهای اجرایی با سرمایە گذاران را خواستار شد و اظهار داشت: سرمایە گذاران دارای اهلیت با حمایتی کە از آنها می شود در استان اشتیاق بە ماندن پیدا می کنند.

مرادنیا ادامە داد: قطعا سرمایەگذار فولاد سقز اگر کارش با سهولت و بدون مانع پیش برود الگوی برای دیگر سرمایەگذاران خارجی خواهد بود.
استاندار کردستان اجرای پروژە فولاد سقز برای استان و اشتغال را مهم ارزیابی کرد و گفت: این پروژە با سرمایە گذاری هزار میلیارد تومان برای ٦۰۰ نفر در فاز نخست شغل ایجاد می کند.
وی ادامە داد: حاج عمر اسماعیل صالح سرمایە گذار عراقی این پروژە برای احداث این کارخانە فولاد از هیچگونە تسهیلاتی استفادە نمی کند و همین امر سهولت کار را بە دنبال خواهد داشت.
وی قوانین اداری برای سرمایەگذاری را دست و پاگیر خواند و اظهار کرد: مدیران استان از هیچ کمکی در راستای بە نتیجە رسیدن این طرح مظایقە نکننند.
در این جلسە کە با حضور جمعی از مدیران و فیروزی معاون اقتصادی استاندر کردستان برگزار شد موانعی از قبیل برق، گاز، مخابرات و مالیات مورد بررسی قرار گرفت ودر خصوص حل موانع تصمیم گیری شد.

 

 

برچسب ها