یک شنبه 29 دی سال 1398

اخبار

استاندار کردستان در جشنواره شهید رجایی:

شاخص انتخاب مدیران برتر باید تغییر پیدا کند

استاندار کردستان خواستار تغییر شاخص ها برای انتخاب و تجلیل از مدیران برتر بر مبنای عملکرد های فراتر از وظایف قانونی آنان شد.
شاخص انتخاب مدیران برتر باید تغییر پیدا کند


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در بیستمین جشنوارە شهید رجایی و دومین همایش سالانە کردستان در مسیر توسعە با بیان این مطلب گفت: من معتقدم برای انتخاب مدیران برتر باید چند شاخص اساسی در نظر گرفتە شود.
وی ادامە داد: جذب سرمایەگذاران، ایجاد اشتغال غیر دولتی و تغییر شاخص های توسعە استان باید جزو شاخص های انخاب میران باشد و این اختیارات باید بە استانداران دادە شود.
مرادنیا با بیان اینکە ما با اعتبارات دولتی نمی‌توانیم جهشی در کردستان ایجاد کنیم افزود: مدیرانی موفق هستند کە فراتر از وظایف اداری خود کار انجام دهند.
استاندار کردستان همچنین اشتغال را مشکلی اساسی در کردستان و رفع آن را مهمترین رسالت مدیران ارزیابی کرد و اظهار داشت: کردستان غیر از چند شاخص در بسیاری از شاخص های توسعە در ردەهای پایین کشوری قرار دارد و اگر مدیری بتواند این شاخص ها را بهبود ببخشد شایستە قدردانی است.
استاندار کردستان یکی دیگر  از نیازهای اساسی در استان را اجرایی شدن میز خدمت در دستگاەهای اجرایی دانست و گفت: ایجاد میز خدمت هم مردم را از سرگردانی نجات می دهد و هم تا حدود زیادی فساد اداری را کاهش خواهد داد.

برچسب ها