شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

معاون وزیر امورخارجه در سنندج؛

شمال عراق فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصاد استان کردستان است

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجە تاکید کرد کە شمال عراق یک فرصت طلایی و ویژە برای شکوفایی وتوسعە اقتصاد استان کردستان بە شمار می رود.
شمال عراق فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصاد استان کردستان است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ غلامرضا انصاری در سی و سومین نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان عراق را یک ظرفیت عظیم اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: مهمترین عنصر محکم کنندە روابط ایران وعراق تعین یک مسیر اقتصادی است.
وی با بیان اینکە زبان مشترک ظرفیت های زیادی برای استان کردستان ایجاد می کند ونباید هرگز از تجارت با آنان غافل بود، افزود: زمینە های سیاسی، فرهنگی وجغرافیایی حکم می کند کە عراق یک هدف جدی اقتصادی باشد.
انصاری تلاش برای ایجاد بالانس در تجارت با عراق یکی ازضروریات تعمیق روابط دانست و گفت: ایجاد شهرک اقتصادی مشترک و حضور سرمایە گذاران در دو طرف می تواند روابط اقتصادی را تعمیق کند.
وی از اتاق بازرگانی کردستان خواست علاوە بر ایجاد دفاتر تجاری در اقلیم برای تجارت خود قراردادهای محکم ببندند تا در مسیر بازگشت سرمایە خود دچار مشکل نشوند.
وی تلاش برای فعال کردن مرز سیرانبند مورد تاکید قرار داد و افزود: نظر اقلیم کردستان در مرز سیرانبند مثبت است وباید تلاش کنیم موافقت دولت مرکزی را اخذ کنیم.

بازدید [ 190209 ]
برچسب ها