چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

شهرداران و شوراها جذب سرمایەهای بخش خصوصی را بصورت جدی دنبال کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان جذب سرمایە‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را بە شهرداران و اعضای شوراها توصیە کرد.
شهرداران و شوراها جذب سرمایەهای بخش خصوصی را بصورت جدی دنبال کنند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛حسین فیروزی در همایش شهرداران استان کردستان در بانه با بیان اینکە شهرداران وشوراها برنامەهای عملیاتی برای جذب و حمایت سرمایەگذاران داشتە باشند افزود: لازم است برنامەهای مدون و مطالعە شدە را در اختیار رسانەها قرار دهید تا از این طریق بتوان بخش خصوصی را تشویق بە سرمایەگذاری کرد.
وی تنها راە رونق شهرها و روستاهای کردستان سرمایەگذاری‌های بخش خصوصی ذکر کرد وافزود: این کار عامل ایجاد اشتغال، افزایش تولید و عامل گردش پول است.
فیروزی با اشارە بە اینکە کردستان هم اکنون بر ریل توسعه قرار گرفتە است اضافە کرد: مردم کردستان با رای قاطع بە دولت تدبیر و امید انتظار دارند مدیران نیز با جدیت توسعە کردستان را دنبال کنند.
وی ادامە داد: بخش مهمی از توسعە استان کردستان از درون شوراها و شهرداری‌های استان می‌گذرد و انتظار داریم ادارات با صدور بە موقع مجوزها تسهیل کنندە سرمایەگذاری و رشد و توسعە باشند.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامە سخنان خود با بیان اینکە هم اکنون ۷۰ درصد جمعیت استان در شهرها ساکن هستند ادامە داد: ما علاقمندیم  کە سرمایەگذاری‌ها بیشتر در مناطق روستایی انجام شود، چرا کە این مهم بە توسعە و رشد متوازن مناطق روستایی می‌انجامد.
فیروزی ادامە داد: ایجاد تولید و اشتغال در روستاها عامل جلوگیری از مهاجرت و پیشرفت شهرها نیز خواهد شد ضمن اینکە از این رهگذر نیز خدمات بصورت عادلانە توزیع می‌شود.

برچسب ها