شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

شهرداری‌های استان کردستان ۵۰ میلیارد تومان حقوق معوق دارند

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان اعلام کرد شهرداری‌های سطح استان ۵۰ میلیارد تومان حقوق معوق دارند.
شهرداری‌های استان کردستان ۵۰ میلیارد تومان حقوق معوق دارندبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
جمشید اسدی در نشست مشترک شهرداران، دهیاران و اعضای شورای شهر و روستا با معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: سال گذشتە کمک های خوبی بە شهرداری های کردستان انجام شد و انتظار داریم با توجە بە میزان نیازمندی ها کمک ها همچنان تداوم داشتە باشد.
وی نگاە ویژە بە شهرداری ها و دهیاری های استان کردستان برای کاهش مشکلات و تداوم اقدامات عمرانی در سطح شهرها شد و گفت: شهرداری های استان کردستان ۵۰ میلیارد تومان حقوق معوق دارند کە رقم قابل توجهی بە شمار می رود.
اسدی دو بار سفر معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و شوراهای کشور بە کردستان و دیدار با شهرداران و دهیاران استان را نشان اهمیت این بخش توصیف کرد و اظهار داشت: در سال گذشتە شهرداری های معرفی شدە برای دریافت ماشین آلات آتش نشانی و حمل زبالە موفق بە دریافت این ماشین آلات نشدند کە امیدوارم با توجە نیاز شهرداری ها این مسئلە در سالجاری و در کمترین زمان محقق شود.
وی در پایان بە تسهیلات دریافتی شهرداری ها نیز اشارە کرد و افزود: باز پرداخت این تسهیلات در مدت زمان شش ماە برای شهرداری های استان میسر نیست و لازم است این زمان بە یکسال و یا بە زمان بهرە بردای موکول گردد.

بازدید [ 376029 ]
برچسب ها