جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

شهرداری نیازمند ایجاد اتاق شیشەای برای شفاف سازی است

استاندار کردستان بر ایجاد اتاق شیشەای در شهرداری سنندج برای شفاف‌سازی و جلب اعتماد عمومی تاکید کرد.
شهرداری نیازمند ایجاد اتاق شیشەای برای شفاف سازی است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج در جریان قرارگرفتن مردم از امور و اقدامات شهرداری را حق مردم دانست و گفت: برای نیل بە این هدف لازم است همە برنامەها مزایدە و مناقصەها برای مردم در دسترس باشد تا بتوان از این رهگذر اعتماد آنان را جلب کرد.
وی با بیان اینکە هیچ برنامەای در حوزە عمران شهری بدون همراهی و اعتماد مردم بە نتیجە مطلوب نمی‌رسد اضافە کرد: شوراها بطور مستقیم از جانب مردم انتخاب می‌شوند و همین امر می‌تواند موجب جلب اعتماد مردم ورضایت آنها در صورت اجرای دقیق برنامەها باشد.
مرادنیا هدف‌گذاری، الگوبرداری از شهرهای موفق، اعتمادسازی و جذب سرمایەگذار بخش خصوصی را از مهمترین رسالت‌های شورا و شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی مردم شاهد بە نتیجە رسیدن پروژەها و اقدامات ملموس باشند خود در توسعە شهری مشارکت خواهند کرد.
وی اضافە کرد: کمک و همیاری مردم در زلزلە اخیر و یاری رساندن بە آسیب دیدگان این بلای طبیعی نمونەای روشن از حضور و بە صحنە آمدن موثر در راستای حل مشکلات است.
مرادنیا افزود: بنابر اطلاعات موجود تاکنون بیش از ۵۰۰ کامیون از کمک‌های مردمی بە مناطق‌ زلزلە‌زدە ارسال شدە است کە جای تقدیر و تشکر دارد.
استاندار کردستان داشتن برنامە مشخص، تعریف چند پروژە کارآمد و تاثیرگذار در سنندج و پرهیز از پراکندەکاری را راە حل برخی از مشکلات دانست و گفت: چون پول دولت و درآمدهای شهرداری محدود است باید تلاش شود مقدار اعتبار موجود نیز در مسیر درست هزینە شود.
مرادنیا شهر سنندج را نماد استان کردستان معرفی کرد و اظهار داشت: شهر سنندج هم اکنون دارای مشکلات متعدد ترافیک، بافت فرسودە، حاشیە‌نشینی، مشاغل مزاحم است کە باید برای آن چارەای اندیشیدە شود.
وی شهردار و شورای شهر سنندج را بە پرهیز از استخدام نیروهای غیر ضروری و ناکارآمد و بکارگیری نیروهای نخبە و توانمند و بازنشستە کردن تعدادی از پرسنل کە دورە خدمتشان بە سرآمدە فراخواند و گفت: شهرداری سنندج هم اکنون دارای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی در بخش‌های گوناگون است و طبق گفتە مدیران شهرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از ادارات و نهادها طلب دارد.
مرادنیا تصریح کرد: شایستە نیست شهرداری با این میزان طلب برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خدوم و زحمت‌کش خود دچار مشکل باشد و در این راە تلاش خواهیم کرد کە این مسئلە حل شود.

 

 

 

دیدار استاندار کردستان با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج

برچسب ها