شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان:

شهرستان دیواندرە می‌تواند پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان، شهرستان دیواندرە را مستعد برای تبدیل شدن بە پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور ارزیابی کرد.
شهرستان دیواندرە می‌تواند پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور باشد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در جلسە کمیتە برنامەریزی شهرستان دیواندرە کە با حضور اعضای کمیسیون برنامە و بودجە مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: با توجە بە منابع طبیعی و ویژگی های مردم در بهرەبرداری بهینە از منابع موجود این شهرستان دارند می توانند نمونەای موفق از اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را ارایە دهند.
وی وظیفە دولت را تامین زیرساخت های مناسب برای بە حرکت درآمدن چرخ های توسعە دانست و گفت: علارغم هزینەهایی کە در سالیان گذشتە در برخی پروژەها نظیر سد سیازاخ صورت گرفتە هنوز زنجیرە ارزش اقتصادی آن تکمیل نشدە است.
فیروزی با بیان اینکە در سد سیازاخ میلیاردها تومان برای تکمیل سازە سد هزینە شدە اما عملا حبس سرمایە انجام گرفتە است افزود: بعد از گذشت سالها هنوز از آب ذخیرە شدە در پشت سد نە برای کشاورزی و نە برای دامپروری استفادەای نشدە و این بە معنی هدر رفت سرمایە ملی است.
وی با بیان اینکە سد سیازاخ و تکمیل پروژەهای پایین دستی در کوتاە مدت می تواند درآمد شهرستان را دو برابر کند گفت: در پایین دست و در هر دو طرف سد جمعا حدود ۲۷ هزار هکتار زمین مرغوب و دارای شیب مناسب وجود دارد کە می تواند مورد بهرەبرداری کشاورزان قرار بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان از دیگر استعدادهای شهرستان دیواندرە را ظرفیت تولید گوشت قرمز برای کشور دانست و اضافە کرد: سالانە کشور ما ۱۲۰هزارتن گوشت قرمز وارد می کند و بە جرات می توان گفت بە شرط فراهم شدن زمینە مناسب بخش بزرگی از این نیاز کشور در این شهرستان تامین خواهد شد کە خود نمونەای برجستە از اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین خواستار حمایت از سرمایەگذاران بخش خصوصی در این شهرستان شد و گفت: هم اکنون درشهرستان دیواندرە عملیات احداث کارخانە سیمان با هدف صادرات در دست اجرا است و سرمایەگذار آن تاکنون ۲۰ میلیارد تومان در آن هزینە کردە است و انتظار داریم با کمک نمایندگان زمینە حضور شریک خارجی آن نیز فراهم شود.
وی ادامە داد: برای تسریع در اجرای پروژەها، همکاری بانک ها در سرعت بخشی بە پرداخت تسهیلات ضرورت دارد.
حسین فیروزی در ادامە سخنان خود حضور سە روزە کمیسیون برنامە و بودجە مجلس در استان و برگزاری جلسات متعدد در شهرستانها را فرصتی مغتنم برای بیان نیازمندی های استان برشمرد و گفت: کمیسیون برنامە و بودجە معماران توسعە کشور هستند و ما نیز همچون استانی کە در حاشیە توسعە قرار گرفتەایم انتظار داریم در این کمیسیون بە توسعە متوازن استان ما و دیگر استان‌های حاشیەای توجە ویژە شود.

برچسب ها