یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

شهرستان مریوان نخستین مقصد سفر استاندار کردستان

استاندار کردستان در اولین سفر استانی خود بە شهرستان مرزی مریوان سفر کرد و از نزدیک در جریان عمدە مشکلات، تنگناها و مسایل عمرانی آن قرار گرفت.
شهرستان مریوان نخستین مقصد سفر استاندار کردستان

 


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در سفری یک روزە و با برنامەای فشردە بە همراە جمعی از مدیران استانی در بدو ورود کلنگ ارتقا و توسعە تصفیە خانە فاضلاب این شهر را بە زمین زد.

برای ارتقا وتوسعە تصفیە‌خانە فاضلاب شهرستان مریوان کە ۱۰ روستای حاشیە دریاچە را پوشش می‌دهد ۲۰ میلیارد تومان هزینە می‌شود.

مرادنیا همچنین ضمن بازدید از پایانە مرزی باشماق وبررسی مشکلات آن وگفتگو با کسبە و تجار مستقر در این مرز بزرگترین پایانە نفتی بخش خصوصی غرب کشور را با سرمایەگذاری ٦۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی افتتاح و بە بهرەبرداری رساند.

وی همچنین در این سفر از جادە جدید در دست احداث سنندج بە مریوان وتونل باغان بازدید و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات لازم این جادە کە از خواستەهای اصلی مردم منطقە و نقشی اساسی در توسعە تجارت و صادرات دارد بە بهرەبرداری برسد.

برچسب ها