جمعه 28 تیر سال 1398

اخبار

شهرها با تفکر سنتی ادارە نمی‌شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در دنیای امروز با تفکرات کهنە و سنتی نمی‌توان شهرها را ادارە کرد.
شهرها با تفکر سنتی ادارە نمی‌شوند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ امیر قادری در همایش شهرداران در شهر بانە با اشارە بە اینکە شهرهای استان در مسیر توسعە هستند ادامە داد: در ادارە شهرها و مدیریت شهری باید از تجربیات جهانی کە منجر بە ارتقا کیفیت زندگی شهروندان می‌شود استفادە کرد.
وی با بیا اینکە در چهار سال گذشتە علارغم همە تنگناهای مالی شهرداری‌های استان موفق عمل کردەاند افزود: خوشبختانە دولت تدبیر و امید توجە جدی بە توسعە شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان داشتە و مبالغ قابل توجهی هم کمک کردە است.
قادری با اشارە بە اینکە ۳۷۳ وظیفە برای شهرداری‌ها در قانون دیدە شدە است افزود: شوراها باید با توجە بە گستردگی شرح وظایف شهرداری‌ها بە ابعاد نظارتی خود توجە جدی داشتە باشند.
وی تخصص، تجربە، و قانونمداری را سە ویژگی شهرداران برشمرد و گفت: شهرداران باید جلب اعتماد مردم را کە کلید قفل شهرداری‌هاست با خود داشتە باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان درآمد سرانە شهرداری‌های استان را بطور میانگین در سال گذشتە ۲۹۵ هزار تومان اعلام کرد و این رقم را در قیاس با دیگر استان‌ها کم دانست.
وی با بیان اینکە باید انقلابی در افزایش درآمد شهرداری‌های استان به وقوع بپیوندد گفت: کاهش درآمد شهرداری‌ها تاثیر مستقیم بر خدمات قابل ارایە بە مردم دارد.
قادری در ادامە توجە بە حاشیە نشینی، جلوگیری از ساخت و سازهای مجاز و انضباط مالی در شهرداری‌ها از دیگر رسالت‌های شوراها و شهرداران ارزیابی کرد.

برچسب ها