سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

قائم مقام وزیر کشور:

شوراهای دورە پنجم دولت را یاری کنند

قائم مقام وزیر کشور از شوراهای دور پنجم شهروروستای استان کردستان خواست در چهار سال آیندە دولت را در نیل بە اهداف تعین شدە یاری کنند.
شوراهای دورە پنجم دولت را یاری کنند
بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ محمدحسین مقیمی در همایش و کارگاە آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهر استان کردستان با بیان این مطلب گفت: همە مشکلات کشور بە مسایل اعتباری بر نمی گردد بلکە مسایلی وجود دارد کە با هماهنگی و همیاری مردم قابل حل است و  در این مسیر نقش شوراها پررنگ و با اهمیت است.
وی از آمادەگی دولت برای حمایت همە جانبە از شوراها سخن گفت و ادامە داد: با همکاری و همراهی دولت و شوراها بە عنوان پارلمان های محلی می توان قدم های بزرگی در حل مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشت.
مقیمی نقش شوراهای شهر و روستا در توسعە کشور را حایز اهمیت دانست و اضافە کرد: در قانون اساسی جایگاە رفیعی برای شوراها تعریف شدە است و شوراها می توانند در سامان دادن امور کمک حال دولت باشند.
وی یکی از مهمترین موضوعات کشور را پایبندی بە سند چشم انداز، برنامە ششم توسعە و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: شوراها در شهر و روستاها می توانند با زبان سادە این مفهوم را برای مردم بە خوبی تشریح کنند.
قائم مقام وزیر کشور از اعضای شوراها خواست قانون را بە خوبی مطالعە کنند تا در آیندە مشکلی بوجود نیاید.
وی ادامە داد: شوراها پیش نویس مصوبات خود را جهت تطابق با قانون بە حقوقدانان ارایە و از نظرات آنان بهرە ببرند.
وی در پایان از شوراهای شهرها و روستاهای کردستان خواست با مسئولان اجرایی ارتباط وسیع و همە جانبە برای پیشبرد امور داشتە باشند.

برچسب ها