جمعه 22 فروردین سال 1399

اخبار

استاندار کردستان؛

شوراهای شهر و روستا دولت را برای ماندگاری مردم در روستاها یاری کنند/ تولید و اشتغال اساسی ترین نیاز مردم در روستا است

استاندار کردستان بە شورای شهرها و روستاهای استان توصیه کرد دولت را برای ماندگاری مردم در روستاها و ایجاد تولید و اشتغال یاری کنند.
شوراهای شهر و روستا دولت را برای ماندگاری مردم در روستاها یاری کنند/ تولید و اشتغال اساسی ترین نیاز مردم در روستا استبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با رئیس شورای عالی استان ها و جمعی از نمایندگان شوراهای استان دولت و شوراهای شهر و روستا را خدمتگذار مردم دانست و گفت: مشکلات تلنبار شدە و سطح انتظارات افزایش یافتە و وضعیت کشور هم بە گونەای نیست کە پاسخگوی برآوردە کردن این حجم از نیازها باشد.
وی افزود: دولت در حد توان نسبت بە ایجاد زیر ساخت ها و امکانات اقدام خواهد کرد و شوراها نیز باید در این راستا کمک حال دولت باشند.
مرادنیا با بیان اینکە دولت در برخی از روستاها اقدام بە ایجاد همە امکانات و زیر ساخت ها کردە ولی باز با رشد منفی جمعیت و مهاجرت رو بە رو است، اظهار کرد؛ در حال حاضر تولید و اشتغال از مهمترین مسائلی است کە باید بە آن پرداختە شود چرا کە این مسئلە عامل ماندگاری مردم در روستاها خواهد بود.
استاندار کردستان یادآوری کرد؛ شوراها نباید در مسائل استان بخشی نگر باشند و باید مشکلات استان را بصورت جامع ببیند و در این راە با ارائە پیشنهادات موثر بە حل مشکلات کمک کنند.
وی افزود: برخی از‌شهرهای استان لوازم و کالاهای مورد نیازشان را از دیگر استان ها تهیە می کنند و باید شوراها مردم را تشویق بە خرید از تولیدات استان کنند کە این امر بە رونق تولید در داخل استان کمک خواهد کرد.
مرادنیا همچنین در خصوص خرید گوجە فرنگی از کشاورزان استان گفت: تعاون روستایی بصورت تضمینی گوجە فرنگی را از قرار هر کیلو هزار تومان خریداری می کند و تاکنون نیز هفت هزار تن خرید انجام دادە است.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از وجود استاندار بومی در کردستان گفت: در شرایط فعلی کشور ضرورت دارد بیش از گذشتە بە توانایی های مردمی تکیە کنیم و از نقدینگی موجود در دست آنان برای توسعە کشور استفادە کنیم و این امر با حضور فعالانەتر شوراها امکان پذیر است.

بازدید [ 12084 ]
برچسب ها