جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

شکاف‌های توسعەای با اختصاص اعتبارات ویژە پر می‌شود

رییس سازمان مدیریت و برنامەریزی استان کردستان پرکردن شکاف‌های توسعەای را در گرو تخصیص اعتبارات ویژە و خاص برای استان‌هایی نظیر کردستان دانست.
شکاف‌های توسعەای با اختصاص اعتبارات ویژە پر می‌شود


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهرام نصرالهی زادە در ششمین جلسە شورای برنامەریزی و توسعە استان کە با حضور کمیسیون برنامە و بودجە مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان این مطلب گفت‌: استان کردستان در حاشیە توسعە کشور قرار گرفتە است و این امر نە تنها ظلم بە استان بلکە ظلم بە کشور نیز هست.
وی با بیان اینکە هنوز شکاف توسعەای در کشور بە مسئلە تبدیل نشدە است افزود: همە در قبال جبران عقب ماندگی ها و متعادل ساختن شاخص های توسعەای مسئولیت دارند و باید در این خصوص قدم های جدی برداشتە شود.
نصرالهی زادە ایجاد ساز و کار و سیاست های جبرانی در تخصیص اعتبارات را راە برون رفت از مشکلات توسعەای استانهای عقب ماندە دانست و ادامە داد: استانهای ضعیفی همانند کردستان حتی نمی توانند منابع را بطور کامل جذب کنند و بر همین اساس لازم است مجموعە سیاست های معافیتی و جبرانی در نظر گرفتە شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامەریزی استان کردستان در ادامە استان در اکثر شاخص های توسعەای پایین تر از میانگین کشور دانست و ادامە داد: کردستان با دارا بودن دو درصد جمعیت و ۱و هشت دهم درصد مساحت کشور با دارا بودن ٨۱ ونیم درصد درصد میزان باسوادی در جایگاە سی ام کشور ایستادە است.
وی همچنین نرخ بیکاری استان را ۱٦ و سە دهم درصد و میانگین بیکاری کشور ۱۲ وشش دهم درصد اعلام کرد و افزود: سرانە درآمدی  کشور حدود هشت میلیون تومان با ازای هر فرد است کە این رقم در کردستان کمی بیش از پنج میلیون تومان است.
وی ابراز امیدواری کرد با کمک و مساعدت مسئولان و تصمیم گیران کشور و با تخصیص اعتبارات ویژە کردستان بتواند خود را در شاخص های توسعەای بە میانگین کشور برساند.

برچسب ها