سه شنبه ۳ بهمن سال ۱۳۹۶

رسیدگی به شکایات

ثبت شکایت

نام و نام خانوادگی: *
واحد مربوطه: *
وضعیت: *
نام شرکت:
سمت در شرکت:
شماره تماس:
پست الکترونیکی: *
موضوع شکایت: *
شرح شکایت: *
راه حل پیشنهادی:
 

پیگیری شکایت

کد پیگیری: *