دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار

استاندار کردستان؛

عدم برخورد بە هنگام باعث تکرار قانون گریزی می‌شود

استاندار کردستان عدم برخورد به هنگام و مناسب با تخلفات را دلیل تکرار قانون گریزی و بی احترامی بە قانون دانست.
عدم برخورد بە هنگام باعث تکرار قانون گریزی می‌شودبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه کارگروه حفاظت از اراضی استان که به بررسی احداث خانه باغ های بی ضابطه و استفاده از انشعابات غیر قانونی اختصاص داشت با بیان این مطلب گفت: برای نصب برخی انشعابات هزینەهای از ‌بیت المال و منابع ملی انجام شدە است و این هزینە با جمع آوری انشعابات نباید از‌بین برود، بلکە باید تمهیدی اندیشیدە شود کە این امر ضابطە مند شود.
وی با بیان اینکە اقدامات باید بە نحوی ‌باشد کە از تکرار این نوع کارها جلوگیری شود، ادامە داد: متاسفانە بی حرمتی بە قانون بە نوعی شهامت برای برخی از افراد تبدیل شدە کە باید برخورد جدی با این امر در دستور کار قرار بگیرد.
وی ادامە داد: عدم برخورد بە هنگام و مناسب باعث شدە است کە این مسائل تکرار شود و دستگاههای خدمات رسان موظف اند این موارد را مورد توجە قرار دهند.
مرادنیا همچنین در خصوص برخی از تعاونی ها کە خارج از چارچوب ضوابط مسکن و شهرسازی اقدام بە خرید اراضی کشوری با هدف تغییر کاربری کردە اند، گفت: عدەای کار غیر قانونی انجام دادەاند ولی افرادی نیز با هدف خانە دار شدن در این تعاونی مشارکت کردەاند کە باید برای آن راە حل قانونی ودرست پیدا شود.
استاندار کردستان در پایان از دستگاە قضا خواست نسبت بە قانون شکنی ها در خصوص احداث خانە باغ های غیر قانونی و استفادە از انشعابات بی ضابطە برای رسیدگی بە پروندەها جدی و باسرعت وارد عمل شود.

بازدید [ 203433 ]
برچسب ها