شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

عدەای مشکلات کشور را بزرگنمایی می کنند

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان گفت: ما منکر وجود ​مشکلات نیستیم اما عدەای درصدد هستند مشکلات کشور را بزرگ نشان دهند.
عدەای مشکلات کشور را بزرگنمایی می کنند

 

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ هیرش رضایی در جلسه هماهنگی مراسم راهپیمایی مردمی علیه هنجارشکنان و اغتشاش گران با بیان این مطلب گفت: دولت نیز بە تبع کاهش درآمدها با تنگنا مواجە است اما همە تلاش خود را برای ادارە کشور بە نحو مطلوب بکار گرفتە است.

وی با بیان اینکە همه ما مدیون خون شهدا، انقلاب و رهبری هستیم ادامە داد: همە اقشار فارغ از جناح بندی های سیاسی لازم است در این راهپیمایی شرکت کردە و از دستاوردهای نظام پاسداری کنند.

رضایی درادامە از مردم کردستان در عدم همراهی با اغتشاشگران تشکر و قدر دانی کرد و ادامە داد: عملکرد رسانەهای استان در این خصوص بە دلیل تلطیف فضا و ایجاد آرامش در جامعە جای تقدیر و تشکر دارد.

برچسب ها