چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان تاکید کرد:

علوم پزشکی برای جذب بیماران از اقلیم کردستان عراق برنامە داشتە باشد

استاندار کردستان از دانشگاە علوم پزشکی استان خواست در زمینە جذب بیماران و مداوای آنان از اقلیم کردستان عراق برنامە مدون و زمانبندی شدە داشتە باشد.
علوم پزشکی برای جذب بیماران از اقلیم کردستان عراق برنامە داشتە باشد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع گردشگری و توریسم درمانی افزود: لازم است علوم پزشکی با مراکز درمانی اقلیم ارتباط داشتە باشد تا از این طریق بتواند بیماران را جهت درمان و ایجاد درآمد جذب استان کند.

وی با بیان اینکە هم اکنون استان کردستان دارای مراکز وتجهیزات پزشکی مجهز است اظهار کرد؛ اگر برنامە ریزی مناسبی وجود داشتە باشد بە دلیل همزبانی و وجود فرهنگ مشترک مردم در دوطرف مرز، مردم اقلیم کردستان مشتاق بە استفادە از امکانات درمانی ما خواهند بود.

مرادنیا بر ضرورت جدیت در مذاکرات از هم اکنون و بدون فوت وقت تاکید کرد و گفت: استاندار سلیمانیە در اولین فرصت بە کردستان سفر می کند و ما نیز با شورای عالی امنیت ملی جهت گسترش روابط با اقلیم کردستان عراق صحبت کردیم.

استاندار کردستان ایجاد بسترهای لازم برای  توریسم درمانی در همە بخش ها تاکید کرد و ادامە داد: ما زمانی می توانیم بە جذب توریسم امید داشتە باشیم کە هزینە و کیفیت مداوا بە نسبت دیگر مناطق مناسبتر باشد.

مرادنیا بر ایجاد انگیزە در نیروهای مستقر در مرز جهت برخورد مناسب با گردشگران تاکید کرد و ادامە داد: مرز ما را باید کسانی ادارە کنند کە روش برخورد شایستە بە گردشگران را بە بهترین شکل بلد باشند.

وی همچنین وجود پروازهای مناسب برای فرودگاە سنندج رانیز از دیگر بسترهای لازم برای توسعە گردشگری و جذب بیماران از اقلیم کردستان ارزیابی کرد و افزود: پروازهای فرودگاە سنندج باید ساماندهی شود و ما نیز در این راستا صحبت هایی با متولیان داشتەایم.

وی افزود: هم اکنون پروازهای ۵۰ نفرە با قیمت مناسب ۲۰ میلیون تومانی در کشور وجود دارد کە می توان از این پروازها در مسیر سنندج، سلیمانیە، اربیل و بلعکس  استفادە کرد کە این امر روال ورود نیازمندان بە درمان از اقلیم بە کردستان را تسهیل می کند.

وی همچنین بر ضرورت وجود زمانبندی در اجرای طرح، پروژەها و برنامەها تاکید کرد و گفت: ما باید یک زمانبندی کامل از دورە اجرای پرژەها داشتە باشیم تا بدانیم هر کار بە چە میزان پیشرفت داشتە و چە موانعی بر سر راە اجرا وجود دارد.

مرادنیا در ادامە سخنان خود یکی از پتانسیل های مطلوب کردستان را حوزە گردشگری دانست و اضافە کرد: بخش گردشگری بستر مناسبی برای درآمدزایی است کە می تواند اشتغال بالایی هم ایجاد کند.

استاندار کردستان با بیان اینکە تاکنون کار خیلی اساسی در بحث گردشگری و جذب توریسم صورت نگرفتە است افزود: لازم است از مشاوران درجە یک در سطح کشور برای بە فعل درآوردن پتانسیل ها و چگونگی اجرای پروژەهای گردشگری استفادە شود.

مرادنیا رونق در بخش گردشگری کردستان نیازمند عزم جدی دانست و اضافە کرد: متاسفانە تاکنون این عزم جدی وجود نداشتە و آنچە شایستە استان زیبای کردستان است اتفاق نیفتادە است.

وی ادامە داد: لازم است هر سال در استان روی چند نقطە گردشگری تمرکز و برای توسعە آن برنامەریزی کرد و با تبلیغات مناسب تورهای گردشگری را تشویق بە حضور در آن مناطق کرد.

 

برچسب ها