چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

نوبخت در سنندج؛

علیرغم تحریم دشمنان روند توسعە در کشور متوقف نشدە است/ ارادە دولت اتمام طرح‌های مهم و حیاتی در کردستان است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور تاکید کرد کە علیرغم تحریم کشور از جانب دشمنان روند توسعە در کشور متوقف نشدە و دولت مصمم بە اتمام طرح‌های مهم و حیاتی کردستان است.
علیرغم تحریم دشمنان روند توسعە در کشور متوقف نشدە است/ ارادە دولت اتمام طرح‌های مهم و حیاتی در کردستان است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ محمد باقر نوبخت در هجدهمین جلسە شورای برنامە ریزی و توسعە استان کردستان ضمن بیان اینکە کشور سخت ترین تحریم های تاریخ معاصر را تجربە می کند، گفت: از‌ شش سال دولت تدبیر و امید عملا چهار سال آن را در تحریم بە سر بردیم ولی با همە آن مشکلات پرداخت ها در کشور بە موقع انجام شد و حتی افزایش پرداختی ۲۰ درصدی بە کارکنان دولت نسبت بە سال قبل انجام شد.

نوبخت برگزاری جلسە شورای برنامە ریزی استان و بحث درخصوص اتمام طرح ها و پروژە ها را نشانەای از شکست دشمنان در بحث تحریم ها ارزیابی کرد و اظهار داشت: امسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول نقد بە گندم کاران پرداخت و سیل اول سال خسارت ۳٨ هزار میلیارد تومانی بە بار آورد کە ۱٦ هزار میلیارد تومان پرداخت و جبران شدە است.

رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور با بیان اینکە ارادە دولت دکتر روحانی توسعە همە جانبە کردستان و اتمام طرح های اساسی و حیاتی آن است، افزود: مصمم هستیم کە راە آهن همدان بە سنندج تا پایان دولت دوازدهم بە اتمام برسد و بە این منظور نیز ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم.

نوبخت ادامە داد: عزم دولت ساختن کردستان است و تلاش می کنیم هرآنچە در توان داریم برای عمران و پیشرفت کردستان انجام دهیم.

وی با بیان اینکە توسعە صرفا انجام کارها و پروژە های عمرانی نیست و توجە بە ابعاد انسانی واجتماعی نیز از اهمیت برخوردار است، گفت:؛ در همین راستا سە هزار واحد مسکونی برای مددجویان و اقشار نیازمند در شهرها و روستاهای کردستان احداث می شود و قرار شدە است ساخت این واحدها ظرف مدت یکسال بە اتمام برسد.

معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامە و بودجە کشور و در جمع بندی سفر خود بە استان کردستان ، اظهار کرد: در این سفر علاوە بر بازدید از گردنە صلوات آباد سنندج و راە آهن سنندج بە همدان از سدهای سیازاخ و آزاد بازدید و تصمیمات لازم برای بهرە مندی سریعتر مردم از برکات آنها گرفتە شد.

بازدید [ 19665 ]
برچسب ها