چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

سرپرست امور روستایی و شوراها استانداری:

عملکرد دولت در حوزە دهیاری‌های کردستان چشمگیر و ستودنی است

سرپرست امور روستایی و شوارهای استانداری کردستان عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزە دهیاری‌ها را ارزشمند و ستودنی ارزیابی کرد.
عملکرد دولت در حوزە دهیاری‌های کردستان چشمگیر و ستودنی است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ ابراهیم شریف پور در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان که با حضور دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم تعداد دهیاری های استان از ۷۳۱ دهیاری بە هزار و۲۱۱ دهیاری رسیدە است کە ٦۵ درصد رشد را نشان می دهد.
وی ۹۴ درصد جمعیت روستایی استان را تحت پوشش خدمات دهیاری ها اعلام کرد و افزود: در هر دو دولت یازدهم و دوازدهم ۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار بە دهیاری های استان تخصیص دادە شدە است کە رقم بی سابقە ای بە شمارمی رود.
شریف پور در ادامە بە تسهیلات اشتغالزایی روستایی توسط بانک سینا اشارە کرد و افزود: از سال ۹۵ تا سال ۹۷ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان توسط این بانک تسهیلات پرداخت شدە کە از محل آن ۳۷ طرح با اشتغال ۲۹۱ نفر بە بهرە برداری رسیدە و هم اکنون در حال فعالیت هستند.

بازدید [ 335160 ]
برچسب ها