جمعه 3 خرداد سال 1398

اخبار

عملکرد سازمان همیاری موفق بوده است

استاندار کردستان عملکرد سازمان همیاری شهرداری‌های استان کردستان را با در نظر گرفتن مشکلات بر جای ماندە از گذشتە، موفق ارزیابی کرد.
عملکرد سازمان همیاری موفق بوده است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای سازمان همیاری در بانه توجە بە گذشتە هر نهادی برای ارزیابی عملکرد آن را ضروری دانست و گفت: وجود نیروی مازاد و انباشتە شدن بدهی‌های مالیاتی دو مشکل بزرگ سازمان همیاری در سالیان گذشتە بودە است.
وی اقدامات انجام شدە در بحث حل مشکلات مالیاتی و کم کردن نیرو بە میزان ۲۰ درصد را نشانە موفقیت مدیریت آن سازمان دانست و گفت: من بە هیچ وجە موافق تحمیل نیرو بە هیچ نهاد و سازمانی نیستم و همە مدیران لازم است بە این مسئلە توجە کنند.
وی عمدەترین راە رشد و درآمدزایی سازمان همیاری را کارهای پیمانکاری دانست و ادامە داد: شهرداری‌ها با سازمان همیاری کمال همکاری را داشتە باشند چرا کە این سازمان نشان دادە کە در زمان و اجرای پروژەها موفق عمل کردە است.
زاهدی ادامە داد: شهرداری‌های استان خریدهایشان را از طریق سازمان همیاری انجام دهند کە هم در هزینەها صرفە‌جویی می‌شود و هم درآمدی نیز عاید سازمان همیاری خواهد شد.
استاندار کردستان موضوع بازیافت زبالە در شهرداری‌های استان را نیز مورد توجە قرارداد افزود: بازیافت زبالە از اهمیت زیادی برخوردار است و باید تلاش کرد تا موضوع پسماندها در استان بصورت کامل حل شود.
وی در ادامە ارتباط شهروندان و شهرداری‌ها را نیز مهم دانست و گفت: هفتەنامە سیروان کە متعلق بە سازمان شهرداری‌های استان است باید در خدمت تقویت مدیریت شهری باشد و شهرداران از این ظرفیت استفادە کنند.

برچسب ها