سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

مقیمی در همایش فرمانداران:

فرمانداران و بخشداران برای اجرایی شدن وعدەهای رئیس جمهور تلاش کنند

قائم مقام وزیر کشور از فرمانداران و بخشداران استان کردستان خواست با تلاش و کار شبانەروزی بە اجرایی شدن وعدەهای رییس جمهور کمک کنند.
فرمانداران و بخشداران برای اجرایی شدن وعدەهای رئیس جمهور تلاش کنند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ محمدحسن مقیمی در نشست فرمانداران وبخشداران استان کردستان با بیان اینکە دولت دوازدهم بە تازگی مستقر شدە است ادامە داد: فرمانداران و بخشداران باید سند چشم انداز، برنامە ششم توسعە و وعدەهای رئیس جمهور بە مردم برایشان مهم باشد.

وی مهمترین نقش در اجرای سیاست های دولت را بر عهدە بخشداران و فرمانداران دانست و اضافە کرد: خدمتگذاری بە مردم باید بە گونەای باشد کە بعد از گذشت چهارسال مردم خدمات انجام شدە را در عمل مشاهدە کنند.

مقیمی بە مشکلات پیش روی کشور در بخش های مختلف نیز اشارە کرد و افزود: امروز هم عقب ماندگی از اسناد بالادستی وجود دارد وهم مطالبات مردم افزایش پیدا کردە است بر همین اساس باید تلاش ها نسبت بە قبل افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکە هم اکنون همە برنامەهای دولت مورد تایید همگان قرار گرفتە است اظهار کرد: در دورە جدید خدمتگذاری باید نقص ها مرتفع، و سرعت کار افزایش پیدا کند.

قائم مقام وزیر کشور از فرمانداران خواست محلی را برای ابراز نظر آزادانە مردم و ذکر نکتە نظرات خود در نظر بگیرند

وی برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماە را نماد مشارکت مردم در تصمیم سازی و امیدواری آنان نسبت بە نظام و دولت ارزیابی کرد و گفت: در این انتخابات پاسخ بسیاری از سوالات و شبهات با رای مردم دادە شد کە بخشی از آن مرهون تلاش فرمانداران و بخشداران بود.

وی استفادە حداکثری از پتانسیل نیروهای وزارت کشور در سطوح مختلف را نکتەای ارزندە در کارنامە دولت دانست و گفت: خوشبختانە هم نیروها بە ساز و کارها اگاە و با تقسیم کار بە خوبی آشنا هستند.

برچسب ها