پنج شنبه 10 مهر سال 1399

اخبار

فروش اموال مازاد دستگاه‌ها و ادارات فرصتی برای کمک بە توسعە استان است

استاندار کردستان تاکید کرد کە فروش اموال مازاد و بلا استفادە ادارات و دستگاه‌های دولتی فرصتی برای کمک بە توسعە استان است.
فروش اموال مازاد دستگاه‌ها و ادارات فرصتی برای کمک بە توسعە استان است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه فروش و مولد سازی اموال و دارایی های مازاد دولت در استان کردستان گفت: برخی ادارات و سازمان های دولتی اموالی دارند که عملا بلا استفاده است که طبق قانون و الزام دولت این اموال باید فروخته شوند.

وی افزود: طبق قانون باید پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه ها از محل فروش اموال مازاد تامین شود، بنابراین دستگاه ها باید در این رابطە جدیت ویژە داشتە باشند.

مرادنیا یادآوری کرد: ۵۰ درصد از مبلغ فروش اموال مازاد بە خود دستگاه ها برای اجرای طرح ها و پروژە های همان دستگاە اختصاص می یابد و اگر در این خصوص دستگاه ها خود پیش قدم نشوند عواید حاصل از فروش بە حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می شود.

استاندار کردستان افزود: چون پول حاصل از فروش اموال بە اجرای پروژە های همان دستگاە بر می گردد می توان مطمئن شد کە این اموال حیف و میل نمی شود.

در این جلسە اموال مازاد سازمان های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و دانشگاە علوم پزشکی برای فروش مورد بررسی قرار گرفت.

طبق گفتەی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان امسال باید هزار و ۵۴٨ میلیارد تومان اموال و دارایی مازاد ادارات برای تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان و اجرای طرح ها و پروژە های توسعە ای فروختە شود.

بازدید [ 198759 ]
برچسب ها