سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

فعالیت رسمی پیلەوران در بازارچە خانم شیخان مریوان /درخواست معافیت گمرگی بە میزان ۲۵ درصد برای تجار و بازرگانان شهرستان‌های مرزی کردستان

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان از آغاز فعالیت رسمی پیلەوران در بازارچە خانم شیخان مریوان خبرداد.
فعالیت رسمی پیلەوران در بازارچە خانم شیخان مریوان /درخواست معافیت گمرگی بە میزان ۲۵ درصد برای تجار و بازرگانان شهرستان‌های مرزی کردستانبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
رضا میرزایی با اشارە بە اجرای مصوبە هیات دولت در رابطە با تجمیع بازارچەهای موقت مرزی استان گفت: هم اکنون دو بازارچە مرزی سرانبند بانە و خانم شیخان مریوان فعال شدەاند و از دیروز عملا با ورود کالا بە بازارچە خانم شیخان فعالیت رسمی در این بازارچە شروع شدە است.

وی افزود: با ورود اولین محمولە پتو  ۱٦٨ پیلەور دارای کارت الکترونیکی و ساکن مرز اقدام بە انتقال این کالا بە داخل کشور کردند.
میرزایی ادامە داد: در اجرای مصوبە هیات دولت دیگر کالاهای ترانزیتی وارد شدە از مرزهای رسمی بە آن سوی مرز انتقال نمی یابد، بلکە کالاها در همان بازارچەها تخلیە خواهد شد و دارندگان کارت الکترونیکی تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز با بهرەمندی از معافیت گمرکی ۵۰۰ هزار تومانی می توانند اقدام بە واردات کالا کنند.

وی با درخواست از تجار و بازرگانان شهرستان‌های مرزی برای انتقال اجناس وارداتی خود از مرزهای رسمی بە این بازارچەها برای رونق هرچە بیشتر مبادلات گفت: نامەنگاری هایی با تهران و مراجع تصمیم گیرندە در خصوص افزایش معافیت های بیشتر گمرکی برای تجار و پیلەوران صورت گرفتە است.

مدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری کردستان اضافە کرد: تلاش ما بر این است کە پیلەوران ماهیانە بتوانند تا سقف ۱/۵ میلیون تومان و تجار وبازرگانان از ۲۰ الی ۲۵ درصد معافیت گمرکی برخوردار شوند کە در صورت حصول نتیجە مشوق خوبی برای بازگانان وایجاد رونق در شهرستان‌های مرزی خواهد بود.
میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز فصل بهار و رونق بازار گیاهان خوراکی و دارویی در سطح استان نیز اشارە کرد و افزود: از همە هموطنان ساکن در مناطق مرزی درخواست می‌کنم با توجە بە امکان رانش زمین وجابجایی مین در فصل بارندگی از نزدیک شدن بە مناطق مشخص، علامتگذاری و حفاظت شدە خودداری کنند.

بازدید [ 584991 ]
برچسب ها