شنبه 10 اسفند سال 1398

اخبار

استاندار کردستان خبر داد:

فعالیت مرز رسمی باشماق مریوان از سر گرفتە شد

استاندار کردستان بە بازگشایی و از سر گرفتە شدن فعالیت های مرز رسمی باشماق مریوان از امروز خبر داد.
فعالیت مرز رسمی باشماق مریوان از سر گرفتە شد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مراد نیا با بیان اینکە بە دلیل درگیری ها و ناامنی های اقلیم کردستان عراق چند روزی مرز باشماق تعطیل بود افزود: این امر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای حفظ امنیت تجار و بازرگانان ایرانی اتخاذ شدە بود.
وی ادامە داد: با آرام شدن اقلیم کردستان عراق و پیگیری های مدیران استان از امروز اوضاع مرز باشماق بە حالت عادی بر می گردد و بازرگانان می توانند بە فعالیت خود ادامە دهند.
مرادنیا با بیان اینکە برخی گلەمندی ها در بخش صادرات و ترانزیت کالا در این مرز وجود دارد گفت: در اولین فرصت و با حضور در شهرستان مریوان و مرز باشماق نسبت بە حل موانع و مشکلات اقدام خواهیم کرد.
استاندار کردستان مرز را پتانسیلی بزرگ برای توسعە کردستان دانست و تصریح کرد: شرایط باید بە گونەای تغییر کند کە بجای کشور ترکیە جمهوری اسلامی ایران بیشترین صادارت را بە کردستان عراق ودیگر مناطق داشتە باشد.

برچسب ها