شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

مرادنیا:

فعالیت کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی فاقد استاندارد توجیە ندارد

استاندار کردستان فعالیت و تولید مصالح ساختمانی بی کیفیت و فاقد استانداردهای لازم در کارگاه‌ها را غیر قابل توجیە دانست .
فعالیت کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی فاقد استاندارد توجیە ندارد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە شورای فنی استان با بیان این مطلب گفت: لازم است ادارە استاندارد کارخانەهای تولید شن و ماسە رابررسی مجدد کند و اگر محصول آنها فاقد کیفیت لازم بود با اتکا بە قانون و ابزارهای قانونی پلمپ شوند.
وی با بیان اینکە ما با دو مشکل مصالح ساختمانی و نظارت اصولی در ساخت و سازها مواجە هستیم افزود: عدم نظارت مناسب وزدوبند در این بخش خسارات جبران ناپذیری را متوجە منافع مردم و کشور خواهد کرد کە جا دارد شورای فنی استان در این بخش ورود جدی داشتە باشد.
مرادنیا همچنین مردم را بە استفادە از مصالح مرغوب و دارای کیفیت برای ساختمان سازی تشویق کرد و افزود: مردم متوجە باشند کە هرگونە کوتاهی و صرفەجویی بی مورد در ساخت و سازها و عدم طلب نظارت فنی مشکل آفرین خواهد بود.
استاندار کردستان راە وشهرسازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی را دارای مسئولیت در بخش ساخت و ساز دانست و تاکید کرد: در این خصوص نباید کوچکترین اغماض و کوتاهی صورت بگیرد و هرجا قصوری صورت گرفتە باید با قدرت جلو آن گرفتە شود.
مرادنیا همچنین حضور رسانەها و صداوسیما برای آگاهی بخشی بە مردم را حایز اهمیت خواند و اظهار داشت: اساتید و دانشگاهیان با حضور در صداوسیما در خصوص بلایای طبیعی، نحو مواجە مردم و تشویق آنان بە استفادە از مصالح ساختمانی دارای استاندارد اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکە مصوبات این شورا باید کاملا اجرایی ونسبت بە مصوبات آن حساسیت وجود داشتە باشد گفت: با توجە بە اهمیت موضوع ضروری است جلسات شورای فنی بصورت ماهیانە برگزار شود.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە وجود مشکل اقتصادی در کارخانە سیمان کردستان اشارە کرد و گفت: دستگاههای اجرایی برای ساخت و سازهایشان خرید سیمان از این کارخانە و دیگر مصالح را از تولیدات داخل استان مورد توجە جدی قرار دهند.

برچسب ها