دو شنبه 30 دی سال 1398

اخبار

معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد:

فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل شدە جلوگیری از هدررفت سرمایەهای ملی است

فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل شدە جلوگیری از هدررفت سرمایەهای ملی است معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل شدە را جلوگیری از هدر رفت سرمایە های ملی و کمک بە افزایش اشتغال ارزیابی کرد.
فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل شدە جلوگیری از هدررفت سرمایەهای ملی است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در پنجاە و هفتمین کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان بە واحدهای تعطیل و تملک شدە توسط بانک ها اشارە کرد و افزود: تعطیلی این واحدها هیچ نفع و سودی بە بانک ها نمی رساند بلکە موجب اتلاف و نابودی سرمایەهای ملی می‌شود.
وی با بیان اینکە بهترین راە فعال سازی این واحدها سپردن این واحدهای تملک شدە با شرایط آسان بە صاحبان قبلی برای راە اندازی و تولید مجدد است.
فیروزی با اعلام اینکە برخی واحدهای تولیدی تملک شدە توسط بانک ها در سال‌های گذشتە بلامصرف ماندە است گفت: مناسب ترین روش بە حرکت درآمدن چرخ های تولید در واحدهای دارای توجیە فنی و اقتصادی بە مالکان مشتاق بە راە اندازی مجدد این واحدها است.
معاون اقتصادی استاندار کردستان بە رسالت کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز اشارە کرد و اظهار داشت: این کارگروە وظیفە دارد شرایط را از هر راە ممکن برای تولید و ایجاد اشتغال مهیا کند.
فیروزی در ادامە سخنان خود بانک ها را بە نرمش بیشتر در قبال واحدهای تولیدی دارای مشکل فراخواند و اضافە کرد: نقش بانک ها باید تسهیل کنندە تولید و ایجاد رونق اقتصادی باشد و بدون حمایت بانک ها گرە از کار تولید در کشور و استان گشودە نخواهد شد.

بازدید [ 548454 ]
برچسب ها