شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

معاون سیاسی استاندار:

قدرشناسی از منزلت و جایگاەشهدا وظیفە همە است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان قدرشناسی از منزلت و جایگاە شهدا را وظیفە همە افراد جامعە دانست و بر بکارگیری همە امکانات برای معرفی شهدا بە نسل جوان تاکید کرد.
قدرشناسی از منزلت و جایگاەشهدا وظیفە همە استبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
حسین خوش اقبال در جلسە شورای عالی اندیشە و همفکری بسیج ادارات بە برگزاری یادوارە شهدای کارمند در ۴۰ روز آیندە اشارە کرد و گفت: این یادوارە در راستای کنگرە بزرگ ۵۴۰۰ شهید استان کردستان در سال ۹۷ برگزار می شود کە همە ادارات وظیفە دارند بە برگزاری باشکوهتر این یادوارە اهتمام ویژە داشتە باشند.
وی بە جایگاە رفیع شهدا و نقش آنان در آزادی واستقلال کشور نیز اشارە کرد و گفت: اگر شهدا و تدابیر حکیمانە حضرت امام(رە) نبود سرنوشت کشور بە گونە دیگری رقم می خورد.
خوش اقبال جانفشانی شهدا را عامل آسایش امروز کشور و عزت و سربلندی مردم توصیف کرد و اظهار داشت: ادارات باید دین خود را بە شهدا ادا کنند و در برگزاری یادوارە شهدای کارمند هیچگونە قصور و کوتاهی پذیرفتنی نخواهد بود.
وی ادامە داد: همانگونە کە در دوران دفاع مقدس در برابر همە قدرت ها با کمترین امکانات ایستادگی کردیم در حال حاضر نیز میتوان با همە کاستی ها کارهای ماندگار انجام داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە در پیش بودن ایام اللە دهە فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز اشارە کرد و افزود: ادارات دهە فجر و برنامەهای مرتبط با این ایام را در نظر داشتە باشند و همە تلاش خود را برای هرچە باشکوهتر برگزارشدن جشن های این ایام بکار بگیرند.

برچسب ها