چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

مبادلات مرزی در استان کردستان قانونمند می شود

استاندار کردستان از قانونمند شدن مبادلات مرزی با تصویب طرح ساماندهی مبادلات مرزی در هیات دولت خبر داد.
مبادلات مرزی در استان کردستان قانونمند می شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در حاشیە دومین جلسە شورای اداری استان کردستان با بیان این مطلب افزود؛ با تصویب این طرح خانوارهای تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز می توانند با بهرەمندی از این قانون اقدام واردات کالا کنند.
وی با بیان اینکە طرح ساماندهی مبادلات مرزی بسیاری از مشکلات کولبران را کاهش می دهد گفت؛ این طرح برای چهار استان کردستان،آذربایجان غربی، کرمانشاە وسیتان وبلوچستان اجرا می شود و امتیازات خاصی دارا می باشد.
زاهدی ادامە داد؛ ما از سال گذشتە با استفادە از قانون بیمە عشایر وروستاییان بە تدریج اقدام بە بیمە کردن کولبران کردیم کە مزایای درمانی،بازنشستگی واز کارافتادگی را دربرمی گیرد.
استاندار کردستان  با اشارە بە اینکە از سال ۹۴ مبادلات مرزی بە دلیل برخی ایرادهای قانونی متوقف شد گفت؛ با پیگیری وزیر کشور ومصوبه وزیر هر سە ماە یکبار تمدید می شد وما با ارایە طرحی بە هیات دولت توانستیم نظر مساعد دولت را در این رابطە جلب کنیم.
وی ادامە داد؛ خوشبختانە دیروز در جلسە هیات دولت طرح ساماندهی مبادلات مرزی بە تصویب رسید وآیین نامەهای اجرایی آن نیز بزودی ابلاغ می شود.

برچسب ها