پنج شنبه 10 مهر سال 1399

اخبار

معاون سیاسی استاندار کردستان:

مدیران با تسلط کامل بر موضوعات بە جلسات بیایند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خواستار مطالعە و تسلط مدیران در موضوعات مختلف برای شرکت در جلسات اداری شد.
مدیران با تسلط کامل بر موضوعات بە جلسات بیایندبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
حسین خوش اقبال در جلسە شورای راهبردی جمعیت استان کردستان خواستار بازدهی و تاثیر بیشترجلسات اداری شد و گفت: لازم است مدیران با علم کامل بە موضوع برای بازدهی و تاثیرگذاری بیشتر حضور داشتە باشند و تنها بە داشتەهای ذهنی خود اکتفا نکنند.
وی با اشارە بە اینکە ممکن است دستگاهی عضو جلسە باشد اما اثر بخشی لازم را نداشتە باشد گفت: ضرورتی بە دعوت از این دستگاەها برای حضور در جلسات نیست و حتی میتوان بە جای مدیران از نظرات بدنە کارشناسی و حضور کارشناسان بهرە برد.
خوش اقبال در ادامە جلسە در خصوص مسایل جمعیتی و افزایش میزان طلاق گفت: آمار موجود در بحث طلاق نگران کنندە است و این مبحث تنها مختص بە کردستان نیست.
وی ادامە داد: با توجە بە وضعیت کلی کشور آمار  طلاق در استان پایین تر است اما با در نظر گرفتن بافت اجتماعی، آداب و رسوم و مذهب مردم منطقە این آمار جای نگرانی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خواستار کار کارشناسی و دخیل کردن متخصصان و اساتید دانشگاە برای کاهش آمار طلاق و آسیب های مرتبط با آن شد و اظهار داشت: طلاق علل مختلفی دارد، اما یکی از عمدە دلایل آن نبود اشتغال است کە در این زمینە حرف اول را می زند.
خوش اقبال تاکید کرد: همە دستگاەهای امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در قبال ایجاد اشتغال مسئولیت دارند، چرا کە در هر جای کشور اشتغال پایدار وجود داشتە است بە همان نسبت آمار طلاق و نابهنجاری های اجتماعی کمتر بودە است.
وی ادامە داد: همە ما باید تلاش کنیم راهکارهای درست و دقیق برای برون رفت از مشکلات پیدا کنیم و لازم است مصوبات و میزان پیشرفت و اجرای آنها پیگیری شود.

 

بازدید [ 83049 ]
برچسب ها