جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

مرادنیا:

مدیران همە توان خود را برای توسعە کردستان بە کار بگیرند

استاندار کردستان از مدیران دستگاەهای اجرایی خواست همە همت و تلاش خود را برای توسعە، پیشرفت و محرومیت‌زدایی از چهرە استان بە کار بگیرند.
مدیران همە توان خود را برای توسعە کردستان بە کار بگیرند


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسە ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامەریزی و توسعە استان کردستان با بیان این مطلب گفت: همە ما در قبال عقب ماندگی‌های استان مسئولیت داریم، بر همین اساس ضروری است مدیران با کار و تلاش مضاعف و جهادی برای پر کردن شکاف‌های توسعەای تلاش کنند.
وی حضور قرارگاە پیشرفت و سازندگی سپاە برای محرومیت زدایی از روستاهای کردستان را امری مبارک ارزیابی کرد و افزود: مجموعە سپاە و قرارگاە سازندگی بە کمک دولت آمدەاند و یاری رسان دولت برای توسعە روستاها در بخش های مختلف خواهند بود.
مرادنیا بە عرصە آمدن سپاە برای سرعت گرفتن روند توسعە و محرومیت زدایی از روستاها را نشان کم کاری مدیران در گذشتە دانست و گفت: اگر مدیران در قبال امورات و وظایف خود بە درستی و با توان کار می کردند هم اکنون وضعیت استان بە گونە دیگری بود.
استاندار کردستان مدیران را بە حضور بیشتر در وزارتخانەهای مربوطە برای پیگیری مسایل استان فراخواند و اظهار کرد: از مدیران میخواهم کە در هفتە حداقل یک روز خود را بە حضور در وزارتخانەها اختصاص دهند وبا ارایە آمار و ارقام گویا مسئولان را مجاب بە کمک بە کردستان کنند.
وی مشکلات استان درحوزەهای مختلف را زیاد و مدیران را بە پرهیز از بی تفاوتی توصیە کرد و ادامە داد: در شرایط امروز کردستان بی تفاوتی گناهی بزرگ است و باید کار و تلاش مضاعف در این دولت برای منطقە انجام شود.
مرادنیا وجود بروکراسی و فرآیندهای دست و پاگیر اداری را از معظلات استان برشمرد و اضافە کرد: مدیران نباید خیلی خود را درگیر پیچ وخم ها و راهروهای تودرتوی اداری کنند، بلکە لازم است ضمن پایبندی بە قانون با همراهی دستگاه های نظارتی راە حل های مناسب برای اجرای درست امور پیدا کنند.

وی ادامە داد: هم اکنون نوعی بیگانگی در نگرش دستگاەها بە هم وجود دارد کە ضروری است این نوع نگرش حذف و دستگاەها با هم افزایی بە فکر رشد کردستان باشند.
وی یکی از دلایل موفقیت جهاد در اوایل انقلاب را گیر نکردن در مسایل بروکراسی دانست و از مدیران خواست از ریسک پذیری و خطر کردن نهراسند.
استاندار کردستان در خاتمە مجموعە سپاە را مجموعەای توانمند و دارای امکانات خاص برای کمک بە توسعە دانست و گفت: یقین دارم اقدامات سپاە در قالب قرارگاە پیشرفت و سازندگی برای رفع محرومیت موفق و بە نتیجە مطلوب خواهد رسید.
قرارگاە پیشرفت و سازندگی سپاە قرار است در ۳۰۰ روستای استان کردستان در شهرستانهای بیجارو سروآباد طرح محرومیت زدایی را در بخش های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجرا کند.

 

 

برچسب ها