شنبه 27 بهمن سال 1397

گزارشات تصویری

مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر

مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر
مراسم آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با پیام ریاست محترم جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور در شهر سنندح با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان به روایت تصویر