دو شنبه 27 خرداد سال 1398

گزارشات تصویری

مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)

مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)
مراسم آغاز سال نو ( نوروزانه ) با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن ورزشی 15 هزار نفری 22 گولان سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور)