جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

باحضور استاندار کردستان؛

مشکلات سرمایەگذاری شرکت خورشید زریبار بررسی شد

استاندار کردستان از کارخانە ایستک متعلق شرکت خورشید زریبار بازدید و مشکلات و موانع سد راە این شرکت را بررسی کرد.
مشکلات سرمایەگذاری شرکت خورشید زریبار بررسی شد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جریان بازدید از کارخانە ایستک، بزرگترین تولید کنندە نوشیدنی های گازدار استان با بیان اینکە ایستک از کارخانەهای فعال و موفق استان کردستان است گفت: این کارخانە با مدیریت درست و تولید کالای با کیفیت سهم خوبی در تولید و صادرات دارد.
وی از رغبت شرکت خورشید زریبار برای سرمایەگذاری در پروژەهای مختلف و اشتغالزا در کردستان سخن گفت و افزود: در این بازدید برخی از عمدە مشکلات سد راە سرمایەگذاری و احیانا گیرهای اداری آن در دستگاەهای اجرایی مورد توجە قرار گرفت.
مرادنیا با بیان اینکە هم اکنون در شرکت ایستک ۲۰۰ نفر بصورت مستقیم کار می کنند ادامە داد: در مجموع و بصورت غیر مستقیم بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از محل این کارانە دارای شغل هستند.
وی افزود: ما هرچە در توان داشتە باشیم برای رونق تولید واشتغال بیشتر در استان کردستان انجام خواهیم داد.

 

برچسب ها