سه شنبه 7 بهمن سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

معتاد بهبود یافتە نباید بە چرخە مصرف مواد مخدر برگردد

استاندار کردستان تاکید کرد باید اقدامات درمانی و پیشگیرانه به نحوی باشد که معتاد بهبود یافته دوباره به مصرف مواد مخدر برنگردد.
معتاد بهبود یافتە نباید بە چرخە مصرف مواد مخدر برگرددبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: هزینه های زیادی از بیت المال برای مبارزه و پیشگیری مواد مخدر هزینه می شود، لذا ضرورت دارد کارها واقدامات به نحوی باشد که نتایج ملموسی در این راه حاصل شود.
وی اضافە کرد: یک مجموعە باید ایجاد شود کە فرد اصلاح شدە صاحب اشتغال شود، اما متاسفانە در این راە هزینە های بسیار انجام می شود ولی نتایج کمی حاصل می شود.
مرادنیا با بیان اینکە اعتیاد در بطن جامعه وجود دارد و جونان ما راتهدید می کند به انتقاد از رسانه های جمعی پرداخت و اظهار داشت: صداوسیما، مطبوعات و فضای مجازی بسیار اندک به موضوع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در استان ورود می کنند.
استاندار کردستان با انتقاد از اینکه در استان دستگاه های متولی هنوز به حساسیت موضوع مود مخدر واقف نیستند ادامه داد: اگر مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اجرایی می شد روند اعتیاد باید رو به کاهش می نهاد.
مرادنیا ادامه داد: با برگزاری جلسه و گذراندن مصوبات راه به جایی نخواهیم برد و معتقدم اگر در ماه یک مصوبه داشته باشیم و در سال ۱۲ مصوبه اجرا شده، انقلابی در مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

بازدید [ 627285 ]
برچسب ها