شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

معرفی فرصت‌های سرمایەگذاری کردستان بە ایتالیایی‌ها

فرصت‌ها وپ تانسیل‌های سرمایە‌گذاری استان کردستان بە یک هلدینگ سرمایەگذاری ایتالیایی معرفی شد.
معرفی فرصت‌های سرمایەگذاری کردستان بە ایتالیایی‌ها

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ این هلدینگ سرمایەگذاری با تلاش دکتر فرشادان و مهندس منصور مرادی نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی برای بررسی فرصت های سرمایەگذاری بە کردستان آمدە بودند.
در این جلسە معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعە منابع استاندار کردستان از مزایا و پتاسیل های استان برای سرمایەگذاری صحبت کرد و گفت: اولویت حال حاضر استان کردستان جذب سرمایەگذاری خارجی برای توسعە و ایجاد اشتغال است.
حسین فیروزی از حمایت کامل مدیریت استان از سرمایەگذاری های مولد خبر داد و اضافە کرد: ما از شرکت ها و هلدینگ های اروپایی کە مایل بە سرمایەگذاری در کردستان باشند استقبال می کنیم، چرا کە اتحادیە اروپا هموارە برای کشور ما اهمیت خاصی داشتە است.
وی خطاب بە نمایندگان این هلدینگ سرمایەگذاری گفت: تلاش ما این است کە پروژەهایی را بە سرمایەگذاران معرفی کنیم کە بە نفع مردم باشد و سود معقول برای سرمایەگذاران نیز تضمین شود چرا کە ما معتقد بە معاملە بردبرد هستیم.
فیروزی با بیان اینکە سازوکارهای سرمایەگذاری بعد از برجام کاملا روشن و مشخص است افزود: تضمین سرمایەگذاری های خارجی و امنیت آن توسط دولت تضمین می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت همە پتانسیل های سرمایە گذاری در سنندج، مسیر مریوان را بە این شرکت معرفی خواهد شد کە امیدواریم بعد از بررسی های لازم منجر بە عقد تفاهم نامە شود.

 

برچسب ها