چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

منابع و مصارف بانکی کردستان در سال گذشتە افزایشی بودە است/ تلاش همە مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تولید و اشتغال باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان عنوان کرد کە منابع و مصارف بانکی استان در سال گذشتە با افزایش همراە بودە است.
منابع و مصارف بانکی کردستان در سال گذشتە افزایشی بودە است/ تلاش همە مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تولید و اشتغال باشد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ خالد جعفری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان گفت: با تلاش بانک‌ها و اعتماد مردم منابع استان در سال ۹۷ نسبت بە سال قبل از آن افزایش پیدا کردە است کە این مسئلە حاصل پرداخت سرمایە در گردش و تسهیلات متعدد از منابع مختلف بودە است.
وی با اعلام اینکە میزان رشد منابع استان در سال گذشتە ٣٩ و چهار صدم درصد و رشد مصارف ۳٨ وچهار صدم درصد بودە است، اظهار کرد: رشد مصارف ما کمتر از رشد منابع است و باید تلاش کنیم با پرداخت تسهیلات بیستر بە واحدهای تولیدی درصد رشد مصارف افزایش پیدا کند.
جعفری همچنین بە روند مثبت باز پرداخت تسهیلات از جانب وام گیرندگان کردستانی نیز اشارە کرد و افزود: طبق آمارهای موجود درصد ریسک استان بە نسبت سایر استانهای کشور بهتر بودە است و بە عبارتی کردستانی ها افراد خوش حساب تری بە شمار می روند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە اهمیت تحقق عملی شعار سال اشارە کرد و گفت: تلاش همە مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک ها باید متمڕکز بر افزایش تولید و اشتغال آفرینی باشد.
وی افزود: بی گمان اقتصاد کشور از بیماری کرونا تاثیر پذیرفته و باید همت کنیم آثار زیانبار این بیماری بر اقتصاد استان را به حداقل ممکن برسانیم.
جعفری در ادامه اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای دستگاه‌های اجرایی را الزام آور ذکر کرد و گفت: در صورتی که این مصوبات اجرایی نشود قابلیت پیگیری از سوی دستگاه قضایی را خواهد داشت.
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان مشکلات سه واحد تولیدی از جمله کارخانه آتیلا ارتوپد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این واحدها اتخاذ شد.

بازدید [ 91086 ]
برچسب ها