یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

معاون اقتصادی استاندار ناکید کرد:

منافع تشكيل هرگونه تشكل اقتصادى در مرز بايد به ارتقاى معيشت مرزنشينان كمك كند

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان تاكيد كرد: سود و منفعت تشكيل هرگونه تشكل اقتصادى در مرز بايد به ارتقاى معيشت مرزنشينان كمك كند.
منافع تشكيل هرگونه تشكل اقتصادى در مرز بايد به ارتقاى معيشت مرزنشينان كمك كند

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى؛ حسين فيروزى در جلسه شوراى ساماندهى مبادلات مرزى استان با يادآورى اينكه دولت در راستاى كمك به معيشت مرزنشينان ٥/٥ ميليون ليتر سوخت براى صادرات توسط آنها در نظر گرفته، افزود: اگر ما براى جذب سهميه استان تلاش كافى نكنيم، در حق مرزنشينان جفا كرده ايم. 
وى در ادامه خاطرنشان كرد: سخن گفتن از فقر و پايين بودن درآمد سرانه در استان بويژه در مرزها، كافى نيست بلكه بايد براى ارتقاء معيشت و افزايش درآمد مردم تلاش كنيم. 
در بخش ديگرى از اين جلسه با اعلام مخالفت تعاونى هاى مرزنشين با تجميع و ادغام آنها با يكديگر، فيروزى از دستگاه هاى ذيربط خواست نظارت بر عملكرد تعاونى هاى مرزنشين با دقت بيشترى انجام شود و امتياز صادرات سوخت فقط در اختيار تعاونى هايى قرار گيرد كه عملكرد آنها شفاف باشد و از كارايى مطلوب برخوردار باشند. 
معاون استاندار كردستان همچنين خواستار تلاش هرچه بيشتر دستگاه هاى مرتبط در خصوص واريز به موقع سهم سوخت مرزنشينان به حساب خانوارها شد. 
در اين جلسه در خصوص فراهم كردن شرايط رقابت بين شركت هاى بيمه اى براى حضور در مرز باشماق و ارائه خدمات در حوزه مبادلات مرزى بحث شد.

برچسب ها