شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

مرادنیا تاکید کرد:

نابسامانی‌های شهر سنندج باید با همفکری حل شود

استاندار کردستان بر ضرورت حل مشکلات و بابسامانی‌های شهر سنندج با استفادە از همفکری و اتحاد همە نیروها تاکید کرد.
نابسامانی‌های شهر سنندج  باید با همفکری حل شود

بە گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در مراسم تودیع و معارفە شهردار سنندج با بیان این مطلب گفت: سنندج بە عنوان مرکز استان نماد سنندج است بر همین اساس ضروری است مشکلات آن حل و برطرف شود.
وی سنندج را از جملە شهرهای زیبای استان دانست و بر زیباتر کردن این شهر با استفادە توان نخبگان و دلسوزان و هم افزایی بیشتر مدیران تاکید کرد.
مرادنیا وجود مشکلاتی از قبیل حاشیە‌نشینی، مشاغل مزاحم و عدم وجود فضای سبز مناسب را در شان این شهر فرهنگی ندانست و اضافە کرد: همە ما باید در قبال آیندە و سرنوشت این شهر احساس مسئولیت کنیم  و تلاش کنیم این شهر را در شان مردم نوع دوست و فرهنگی آن ارتقا بخشیم.
استاندار کردستان با اشارە بە اینکە هم اکنون شهرداری سنندج با مشکل پرداخت حقوق کارکنان خود روبرو است تصریح کرد: شهردار سنندج باید تلاش کند همیشە پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار دهد.
وی اعتمادسازی و جلب رضایت مردم را راز موفقیت شهرداری و ادارە مطلوب شهر ارزیابی کرد و ادامە داد: شفاف بودن در کار شهرداری سبب می‌شود کە مردم شهرداری را یاری و در پرداخت‌های خود بهتر عمل کنند.
وی با اشارە بە اینکە مردم حق دارند بدانند پول‌های پرداختی بە شهرداری چگونە و در چە راهی هزینە می‌شود، گفت: این کار جز با ایجاد اتاق شیشەای در شهرداری و آگاە شدن مردم از
ساز و کارهای این نهاد میسر نخواهد بود.
مرادنیا وجود برنامە‌های یکسالە و پنج سالە برای شهرداری را مهم دانست و اظهار کرد: وجود مدیریت شهرسازانە با بهرەگیری از توان اساتید و نخبگان در شهر سنندج مورد توجە قرار گیرد.
وی وجود تفکر عقلانی در شهرداری را راە موفقیت و کم کردن مشکلات شهر اعلام کرد و افزود: شهرداری باید با ساز و کار شفاف سازمان‌های تابعە خود سامان دهد و بە فکر ایجاد درآمد پایدار برای آیندە باشد.
استاندار کردستان در پایان توجە بە حاشیە شهرها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خطاب بە دستگاه‌های اجرایی گفت: همه دستگاه‌ها اگر بە شهرداری بدهی دارند نسب بە بازپرداخت آن اقدام کنند چرا کە شهرداری دارای مشکلات عدیدە مالی است و برای پیشبرد پروژەهای عمران شهری نیازمند اعتبار است.
در این مراسم حشمت الە صیدی در سمت شهردار سنندج معرفی واز زحمات ۱۷ ماە منوچهر فخری مقام شهردار پیشین سنندج تقدیر شد.

 

 

 

تقدیر و معارفه شهردار سنندج با حضور استاندار کردستان

برچسب ها