یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

مرادنیا در جلسه ستاد اربعین:

نقش اهل سنت در اربعین حسینی برجستە شود

استاندار کردستان بربرجستە شدن نقش اهل سنت در آیین اربعین حسینی تاکید کرد.
نقش اهل سنت در اربعین حسینی برجستە شود


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مراد نیا در جلسە ستاد استانی اربعین حسینی با بیان اینکە ارادت اهل سنت بە اهل بیت بر کسی پوشیدە نیست گفت: مردم کردستان و اهل سنت علاقە ویژەای بە امام حسین دارند و بر همین اساس باید از ظرفیت آنان در هرچە باشکوهتر نشان دادن جلوەهای اربعین حسینی استفادە شود.
وی ایام اربعین را از لحاظ فرهنگی دارای غنا وعامل وحدت و برادری دانست و اضافە کرد: لازم است همە نهادهای مرتبط اقدامات کافی و لازم را برای رفاە زائرین بکار گیرند.
مرادنیا با بیان اینکە وضعیت جادەهای استان کە محل تردد بخشی از زائرین است مناسب نیست خواستار در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای حفاظت از جان آنان هنگام تردد در جادەها شد.
وی ادامە داد: پلیس راە و دیگر ارگانهای مرتبط با امور حمل و نقل لازم است توجە ویژەای بە این امر داشتە باشند.

برچسب ها