سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

نیروی انتظامی اولین پناهگاە مردم در حوزە امنیت است

استاندار کردستان نیروی انتظامی را اولین پناە مردم در مسائل مربوط بە حوزە امنیت دانست.
نیروی انتظامی اولین پناهگاە مردم در حوزە امنیت است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با فرماندە و معاونین نیروی انتظامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفتە دولت، گفت: نیروی انتظامی اولین مرجعی است کە مردم در بخش امنیت بە آن مراجعە می کنند و خدمات این نیرو برای مردم کاملا ملموس و مشخص است.
وی مجموعە تلاش های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعە و مبارزە با انواع جرائم در استان را قابل تقدیر دانست و گفت: همە تلاش ها باید در راستای کاهش جرائم در سطح استان باشد.
مرادنیا در ادامە سخنان خود بە موضوع مبارزە با قاچاق کالا اشارە کرد و گفت: استان کردستان در این بخش و با توجە بە مرزی بودن شرایط خاص خود را دارد.
وی یادآوری کرد: محور مبارزە با قاچاق باید در بخش کلان آن مورد توجە قرار گیرد و مرزبانی باید در موارد جزئی و با کسانی کە حداقل نیازهای روزانە خود را از آن محل تامین می کنند مقداری با ملاحظە برخورد کند.

بازدید [ 365085 ]
برچسب ها