چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

هدف از بکارگیری جوانان استفادە از آنان در سطوح بالای مدیریتی است

استاندار کردستان با بیان اینکە در این دولت از حضور جوانان بهرە گرفتە شدە است هدف از این کار را استفادە از توانمندی جوانان در سطوح بالای مدیریتی است.
هدف از بکارگیری جوانان استفادە از آنان در سطوح بالای مدیریتی است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در نشست فرمانداران وب خشداران استان با حضور مهندس مقیمی قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکە کردستان نیروها و مدیران توانمند و قابلی دارد افزود: در مجموع بیش از ٦٦ درصد مدیران استان بومی هستند و تلاش خواهیم کرد در آیندە این این میزان افزایش پیدا کند.
وی استفادە از نیروهای شایستە اهل سنت در تهران و دیگر استانها را خواستار شد و گفت: رییس جمهور محترم معتقد است کە در سطوح مختلف از پتانسیل هموطنان اهل سنت استفادە شود.
زاهدی بە میزان مشارکت مردم در انتخابات نیز اشارەای کرد و افزود: مردم کردستان در مجموع با ٦۰ درصد مشارکت و رای ۷۳ درصدی بە دولت تدبیر و امید حماسە آفریدند و علارغم تبلیغات گستردە شبکەها و احزاب معاند در انتخابات مشارکت گستردە داشتند.
وی بە وجود امنیت پایدار در کردستان و آرامش در فضای عمومی استان نیز گریزی زد و افزود: ارتباط همە جانبە و عمیق مردم با مسئولان عامل اصلی ثبات و امنیت است.
استاندار کردستان یکی از عمدە مشکلات استان را عدم توسعە یافتگی دانست و از عزم و ارادە جدی دولت تدبیر و امید برای جبران این عقب ماندگی ها سخن گفت.
زاهدی  تبدیل موضوع گفتمان بە خواست عمومی را یک ویژگی برجستە در استان ارزیابی کرد و گفت: علارغم مشکلات مالی و اعتباری دولت کارهای شاخصی در موضوعات توسعه زیرساخت های ارتباطی، صنعت، و کشاورزی انجام دادە است.
وی از اجرای ٦۰۰ میلیارد تومان پروژە راهسازی درحال حاضر در استان خبر داد و گفت: هم اکنون ۴۰ درصد پهنە استان در دست مطالعات اکتشافی است کە نقش بزرگی در توسعە صنعتی و معدنی کردستان خواهد داشت.
استاندار کردستان همچنین دریافت مجوز ایجاد دو پتروشیمی و موافقت اولیە تولید لاستیک ۵۰ هزار تنی را نیز یادآوری کرد و افزود: در این دولت بیش از ٦۰۰ میلیون دلار سرمایە خارجی جذب استان شدە است.
وی نمرە عملکرد دولت در مباحث فرهنگی را نیز عالی اریابی کرد و گفت: هم اکنون ارتباط گستردە و خوبی میان هنرمندان و مدیران استانی وجود دارد و تقریبا در همە شهرستان‌های استان بطور میانگین در سال حداقل یک برنامە فرهنگی اجرا می‌شود.

 

 

برچسب ها