چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

هدف بانک‌ها باید گرەگشایی از تولید باشد

استاندار کردستان از بانک‌های استان خواست با هدف گرەگشایی از تولید و ایجاد اشتغال با واحدهای تولیدی تعامل و همکاری کنند.
هدف بانک‌ها باید گرەگشایی از  تولید باشد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان
؛ بهمن مرادنیا در پنجاهمین جلسە کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب گفت: با توجه بە وضعیت تولید و اشتغال در کشور و بخصوص در استان کردستان لازم است بانک ها با دیدە اغماض در پرداخت تسهیلات بە واحدهای دارای مشکل بنگرند.
وی با بیان اینکە هم اکنون واحدهای تولیدی زیادی در استان نیازمند دریافت تسهیلات برای ادامە حیات خود هستند ادامە داد: اگر بانک ها بخواهد بر اساس آیین‌نامەها و نگرش سخت گیرانە بە قانون عمل کنند کار تولید همچنان بر همان روال گذشتە خواهد بود.
مرادنیا اضافە کرد: بانک‌ها بخوبی مشتریان خود را می شناسند و اگر می‌دانند کارگاهی بە دنبال ادامە کار و تداوم تولید است همە تلاش خود برای کمک و بهبود شرایط آن بە کار بگیرند.
استاندار کردستان با بیان اینکە نگرش اصلی بانک ها بە مشتریان و تولید کنندگان باید نگاە گرەگشایی و رفع موانع باشد افزود: خیلی از  مسایل تولید کنندگان نیاز بە طرح در کارگروە ندارود و با تعامل میان مدیران قابل حل است و من نیز همین انتظار را از مدیران اجرایی و بانک ها دارم.
وی ادامە داد: ایجاد اشتغال در حال حاضر مهمترین نیاز استان است وب همین اساس بانک ها تولیدکنندگان را درگیر مسایل بروکراسی نکنند .

برچسب ها