یک شنبه 26 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان در دیدار با کادر فنی تیم فوتبال آوالان کامیاران عنوان کرد:

هزینە در ورزش، سرمایە‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است

استاندار کردستان هر نوع هزینە کردن در ورزش را کمک بە کاهش آسیب‌های اجتماعی ودر راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی ارزیابی کرد.
هزینە در ورزش، سرمایە‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با اعضای کادر فنی فوتبال آوالان کامیاران با بیان اینکه حمایت از همە رشتە های ورزشی در استان لازم است گفت: متاسفانە وضعیت بودجە و اعتبارات مناسب نیست و در این شرایط نیز نمی‌توان از شهرداری ها و دیگر ارگان ها انتظار حمایت از ورزش را داشت.
وی ادامە داد: در طول یکماە گذشته تلاش کردیم تا بتوانیم از بانک ها تسهیلاتی برای شهرداری های استان بگیریم تا بلکه بتوانند حقوق و مزایای کارکنانشان را پرداخت کنند.
مرادنیا با اعلام اینکە متاسفانە در کردستان اسپانسرهای قوی برای حمایت از ورزش نداریم گفت: در استان تنها چند کارخانە بزرگ و محدود وجود دارد کە آنان نیز یا بە ورزش بی توجە اند و یا بخش ورزش بە سراغ آنان نرفتە است، ولی معتقدم کە باید از ظرفیت حمایتی آنان نیز برای توسعە ورزش بهرە برد.
استاندار کردستان یادآوری کرد: در استان های صنعتی تیم های ورزشی از حمایت صنایع بزرگ برخوردارند اما بە دلیل عدم وجود این صنایع در کردستان در این بخش موفق عمل نشدە است.
مرادنیا در ادامە سخنان خود تیم فوتبال آوالان کامیاران را یک تیم کاملا بومی، سخت کوش و با آتیە توصیف کرد و گفت: این تیم در لیگ دستە دو با کمترین امکانات عاشقانە در حال کار کردن است و تلاش خواهیم کرد از طرق مختلف آنرا حمایت کنیم.

بازدید [ 593256 ]
برچسب ها