شنبه 10 اسفند سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

همراە و همگام خیرین مدرسە ساز خواهیم بود

استاندار کردستان مجموعه مدیریت استان را همراە و همگام جامعه خیرین مدرسە ساز در راستای تحقق اهداف آموزشی دانست.
همراە و همگام خیرین مدرسە ساز خواهیم بود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار رییس جامعە خیرین مدرسە ساز کشور با بیان این مطلب گفت: امر مدرسە سازی کاری بزرگ و ارزندە در جهت ارتقای آموزش است کە خیر دنیا و آخرت را بە دنبال دارد.
وی آموزش را تضمین کنندە آیندە کشور برشمرد و اضافە کرد: مجموعە مدیران استان هر آنچە در توان دارند را باید برای امر نیک مدرسەسازی انجام دهند.
مرادنیا ایجاد ارتباط تنگاتنگ با متمولین استان را در جهت سرعت بخشی بە پروژەهای آموزشی خیرساز را حایز اهمیت دانست و اظهار کرد: شناسایی خیرین این استان کە در نقاط دیگر یا خارج از کشور زندگی می‌کنند و مشارکت آنان میتواند برای آنان نیز تعلق خاطر ایجاد کند.
مرادنیا اضافە کرد: باید تلاش کرد با ایجاد ساز و کارهای درست و جذب بیشتر خیرین مدرسە ساز سرانە فضای آموزشی استان را بە میانگین کشور رساند.

برچسب ها