شنبه 23 آذر سال 1398

اخبار

همە وعدەهای دولت تدبیر وامید در کردستان اجرایی شد

معاون سابق سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندارکردستان از اجرایی شدن همە وعدەهای دولت تدبیروامید در استان کردستان سخن گفت.
همە وعدەهای دولت تدبیر وامید در کردستان اجرایی شد
بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ علیرضا آشناگر در جلسە شورای اداری و مراسم تقدیر و معارفە معاونت جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان این مطلب افزود: در طول حدود چهار سال خدمت در کردستان همە هدف‌ام کمک بە دولت و عملیاتی شدن وعدەهای دولت دکتر روحانی بود و اجرای سیاست‌های دولت بود کە امیدوارم این روند تداوم پیدا کند.
وی با بیان اینکە برخی مخالفان و رقبای دولت برای تخریب چهرە دولت صحنەآرایی کردند افزود: کنترل تورم، تبدیل رشد منفی اقتصادی بە رشد مثبت، جلوگیری از تداوم بیکاری، انضباط پولی و مالی دولت و حل مناقشە هستەای گوشەای از اقدامات دولت تدبیر بود.
وی افزود: اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، انتخاب سفیر کرد اهل سنت، توجە بە فرهنگ کردستان از جملە اقدامات دولت در استان بود.
آشناگر اقدامات مثبت دولت را در شور و نشاط سیاسی نیر مشهود عنوان کرد و اظهار داشت: مشارکت گستردە مردم در انتخابات و رای ۷۳ درصدی مردم کردستان بە دولت تدبیر و امید از نشانەهای اقبال مردم بە دولت است.
آشناگر کردستان را از لحاظ نیروی انسانی غنی عنوان کرد و افزود: در مجموع ۷٨ درصد مدیران استان بومی هستند  کە دولت ادارە امور را بە آنان سپردە است.
آشناگر با اعلام اینکە ما کارهای بسیار ارزشمندی جهت بهبود معیشت مرزنشینان انجام شد گفت: معابر مرزی ساماندهی و از آغاز طرح فروش سوخت بیش از هفت میلیارد تومان سود بە حساب مرزنشینان واریز شدە است.
وی افزود: امیدوارم با تدابیر استاندار و ذهنیت اقتصادی ایشان وضعیت اقتصادی و توسعە استان سرعت بیشتری پیدا کند.

برچسب ها