سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

وزیر کشور بە کردستان می‌آید

دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور روزهای شنبە و یکشنبە مهمان مردم کردستان خواهد بود.
وزیر کشور بە کردستان می‌آید


 

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالرضا رحمانی فضلی درسفری دو روزە بە استان کردستان طی روزهای شنبە ویکشنبە ۱٨ و۱۹ آبان ماە روزهای کاری پر ترافیکی را در سنندج پیش رو خواهد داشت.

وی بعد از ورود بە فرودگاە سنندج بە همراە مرادنیا استاندار کردستان و جمعی از مدیران استانی از پروژەهای عمران شهری سنندج بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسە شورای توسعە استان یکی از برنامە‌های مهم و کلیدی وزیر کشور در سنندج خواهد بود کە در آن مسائل حائز اهمیتی در مباحث توسعەای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نشست با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامەهایی است کە برای سفر دو روزە دکتر رحمانی فضلی تدارک دیدە شدە است.

نشست با روحانیون و شرکت در جشن بزرگ میلاد پیامبر بە مناسبت آغاز هفتە دولت از دیگر برنامەهایی خواهد بود کە با حضور وزیر کشور در سنندج برگزار می‌شود.

بازدید [ 203889 ]
برچسب ها