یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

پروژە چهار خطە کردن گردنە صلوات آباد تسریع شود

استاندار کردستان چهار خطە کردن گردنە صلوات آباد سنندج بە سبب اهمیت آن را مهم ارزیابی و بر تسریع روند اجرای این پروژە تاکید کرد.
پروژە چهار خطە کردن گردنە صلوات آباد تسریع شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در بازدید از روند اجرای طرح چهارخطە کردن گردنە صلوات آباد سنندج گفت: گردنە صلوات آباد اصلی ترین راە اتصال استان بە مرکز کشور است کە باید هرچە زودتر و طبق برنامە بە نتیجە برسد.
وی با بیان اینکە این گردنە از نقاط حادثەخیز و عامل بروز مشکلات در حمل و نقل است افزود: هم اکنون این پروژە با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال ۹۷ بصورت کامل بە بهرەبرداری برسد.
مرادنیا اعتبار در نظر گرفتە شدە برای اتمام این پروژە را ٦۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: بە دلیل شرایط و درآمدهای اندک کشور برخی مشکلات اعتباری در این پروژە وجود دارد کە در تلاشیم این مشکل را رفع کنیم.
استاندار کردستان افزود: کل ۲۱ کیلومتر گردنە صلوات آباد در سە قطعە بە پیمانکاران واگذار شدە است و هم اکنون بصورت شبانەروزی و در سە شیفت در آن کار انجام می شود.

بازدید از روند اجرای طرح چهارخطە کردن گردنە صلوات آباد سنندج

برچسب ها