شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

کارنامە بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بە واحدهای تولیدی و طرح‌های اشتغالزا غیرقابل قبول است

معاون اقتصادی استاندار کردستان عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات بە واحدهای تولیدی دارای مشکل و طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی را اندک و غیر قابل قبول خواند.
کارنامە بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بە واحدهای تولیدی و طرح‌های اشتغالزا غیرقابل قبول استبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
حسین فیروزی در جلسە شورای هماهنگی بانک‌های استان کردستان با بیان اینکە در سالجاری میثاق دولت با مردم رونق تولید و ایجاد اشتغال است گفت: متاسفانە عملکرد اکثر بانک ها در استان بە نحوی بودە کە در راستای تحقق شعار سال که همانا سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است نبودە است.

وی با اشارە بە اینکە طبق آمار رسمی هم اکنون ۹۳ هزار نفر بیکار در استان داریم گفت: سهم استان کردستان در طرح اشتغال فراگير ٦٤٢ میلیارد تومان واشتغال پایدار روستایی ۲٦۰ میلیارد تومان تعیین شدە است کە متاسفانە عملکرد پرداخت تسهیلات در این بخش ها ناچیز و حتی در بخش اشتغال روستایی تا اين تاريخ صفر ریال است.

فیروزی با انتقاد از نسبت مصارف به منابع بانک ها گفت:  نسبت مصارف بانک ها بە منابع نه تنها بە ٨۵ درصد مبنای قانونی نرسیدە بلكه با یک بررسی سادە متوجە خواهیم شد مجموع مصارف بە منابع بانک های استان زیر ٥٥ درصد است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان ادامە داد: جمعیت استان کردستان دو درصد کشور است اما میزان  منابع در اختیار بانک ها پنج دهم درصد می باشد.

فیروزی عدم پرداخت تسهیلات بانک ها بە طرح های اشتغال فراگیر و روستایی را عامل خالی شدن روستاها، حاشیە نشینی و افزایش آسیب های اجتماعی ذکر کرد و گفت: با روند در پیش گرفتە شدە و شیوە فعلی تعامل بانک ها، کردستان توان رقابت خود با استانهای متوسط کشور را نیز از دست می دهد.

وی همچنین بە مجموعه پرداخت تسهیلات بە واحدهای تولیدی دارای مشکل استان نیز گریزی زد و گفت: تا کنون با برگزاری ۵۵ جلسە کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید فقط ٨۱ میلیارد تومان بە واحدهای دارای مشکل پرداخت شدە است کە این رقم در دیگر استانها بە صدها میلیارد تومان می رسد.

فیروزی بانک های استان را بە بازنگری اساسی در رویەهای موجود پرداخت تسهیلات بە طرح‌های اشتغالزا فراخواند و اظهار داشت: اگر مدیران توان پاسخگویی و ریسک پذیری ندارند بهتر است سمت خود را ترک کنند.

وی ادامە داد: بانک ها نترسند، ما معتقدیم کە دستگاه های نظارتی هیچ مدیری را برای کمک بە تولید و اشتغالزایی مورد پیگرد قرار نخواهند داد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان خواستار حل مرحلە بە مرحلە مشکلات استان و جلوگیری از تجمیع مشكلات استان شد و گفت: بانک ها باید تلاش کنند کە از منابع صندوق توسعە ملی در راستای توسعه کردستان استفادە کنند.

وی اضافە کرد: در چند سال گذشتە استان نتوانستە سهم مناسب خود را از صندوق توسعە ملی دریافت کند کە مقصر این مسئلە نیز مدیران دستگاەهای اجرایی و بانک ها هستند.

بازدید [ 71649 ]
برچسب ها