شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

کالاهای اساسی و میوە شب عید بدون مشکل تامین می‌شود

استاندار کردستان از تامین وجود کالاهای اساسی و میوە شب عید مورد نیاز مردم بە اندازە کافی در بازارهای استان خبر داد.
کالاهای اساسی و میوە شب عید بدون مشکل تامین می‌شود


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسە ستاد تنظیم بازار با بیان اینکە هم اکنون آرامش در بازار وجود دارد گفت: مجموعە اقدامات ستاد تنظیم بازار برای حفظ و ثبات قیمت ها است و می‌توان بە مردم گفت کە همە نیازهای مردم بە کالاهای اساسی و میوە برای پایان سال تامین شدە است.
وی با بیان اینکە برنج هندی مورد مصرف خانوارها بە نسبت سال گذشتە ۱۱ درصد افزایش داشتە است تاکید کرد: با توجە بە نزدیک شدن بە پایان سال تقاضا برای مصرف افزایش می یابد بر همین اساس لازم است علاوە بر تنظیم بازار مقدار کافی برنج در انبارها ذخیرە سازی شود.
مرادنیا همچنین بە التهاب بازار در هفتەهای گذشتە در بازار تخم مرغ نیز اشارە کرد و گفت: طبق گزارشات وزارت جهاد کشاورزی بە دلیل آنفلوانزای مرغی ۱۷ میلیون قطعە مرغ تخم گذار در کشور معدوم شدە کە دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ بود.
وی ادامە داد: با واردات مناسب و جایگزین شدن مرغ های تخمی در آیندە نزدیک این التهاب در بازار کاملا فروکش خواهد کرد ولی چون این کالا مصرف زیادی دارد لازم است ذخیرە مناسب در این خصوص انجام شود.
استاندار کردستان همچنین تصمیم برای سرمایەگذاری در بخش تولید تخم مرغ را مستلزم ساست گذاری درست دانست و اظهار داشت: سرمایە گذاری در این حوزە بە نحوی نباشد کە بازار از تخم مرغ اشباع شود چون کە در این صورت سرمایەگذاران با ضرر مواجە خواهند شد.
وی در ادامە سخنان خود بە تامین میوە شب عید استان نیز اشارە کرد و گفت: در مجموع هزار و ۲۰۰ تن سیب و پرتقال برای مصرف استان تامین شدە کە از اواخر اسفند تا ۱۵ فروردین با نرخ مصوب عرضە خواهد شد.
استاندار کردستان  بە افزایش نرخ محصولات لبنی از جملە شیر اشارە کرد و افزود: سیاست ها باید بە نحوی باشد کە هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان ابراز رضایت کنند، چرا کە ما نباید مسایل را صرفا یکطرفە نگاە کنیم.
مرادنیا افزود: لازم است مکاتباتی با مقامات تصمیم گیر کشور در خصوص اختصاص یارانە شیر بە استان انجام شود تا بلکە از این رهگذر بتوان تعادل و توازنی میان مصرف کنندە و تولیدکنندگان ایجاد کرد.

برچسب ها