شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

معاون عمرانی استاندار کردستان:

کردستان در بازسازی مناطق زلزلە زدە مشارکت فعال خواهد داشت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از مشارکت فعال استان در بازسازی مناطق زلزلە زدە بخصوص در شهرستان ثلاث باباجانی سخن گفت.
کردستان در بازسازی مناطق زلزلە زدە مشارکت فعال خواهد داشت


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
امیر قادری در بازدید از مناطق زلزلە زدە استان  کرمانشاە به همراە استاندار کردستان وجمعی دیگر از مدیران با بیان این مطلب گفت: از همان ساعات اولیە زلزلە استان کردستان به عنوان استان معین چندین جلسە شورای هماهنگی مدیریت بحران برگزار کرد.
وی با بیان اینکە بازسازی بیش از ۱۰۰ روستا در شهرستان ثلاث باباجانی بە بنیاد مسکن کردستان واگذار شدە است ادامە داد: بە شورای هماهنگی مدیریت بحران کردستان تکلیف شدە است کمک‌های همە دستگاه‌ها را تجمیع و در راستای بهبود شرایط مناطق زلزلە زدە بە کار بگیرد.
قادری از اعزام ماشین آلات مورد نیاز نظیر لودر، بیل مکانیکی و کمپرسی اعزام شدە است اضافە کرد: تلاش می‌شود کە این کمک‌ها تا پایان کار بصورت کامل ادامە داشتە باشد تا هرچە زودتر مردم بە شرایط عادی زندگی بازگردند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین از پیگیری جهت‌دهی بە کمک های مردمی خبر داد و گفت: ضمن عرض تسلیت بە محضر مردم شریف مناطق درگیر در زلزلە اعلام می‌کنم کە ما بە عنوان استان کردستان در بازسازی مناطق زلزلە‌زدە مشارکت فعالانە خواهیم داشت.

برچسب ها